Tin tức tổng hợp

18/01/2018

Năm 2017, tinh giản được hơn 33.000 biên chế

Đây là con số được Bộ Nội vụ công bố tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác nội vụ năm 2018 được tổ chức ngày 18.1.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2017, ông Nguyễn Duy Thăng – Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết năm 2017 được xác định là năm trọng tâm về công tác tổ chức cán bộ, tăng cường kỉ luật, kỷ cương hành chính, Bộ và ngành Nội vụ đã tổ chức triển khai thực hiện và cụ thể hoá các Nghị định của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đạt được những kết quả quan trọng, tạo tiền đề vững chắc cho năm 2018 và các năm tiếp theo.

Đặc biệt, về tổ chức bộ máy và biên chế, tính đến ngày 31.12.2017, đã thực hiện tinh giản biên chế với tổng số 33.459 người. Thẩm định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 đối với 42 địa phương, năm 2018 đối với 21 địa phương. Đã tiến hành kiểm tra, quản lý, sử dụng biên chế; tuyển dụng công chức, viên chức và hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ tại 5 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bên cạnh một số kết quả đạt được trên các lĩnh vực tổ chức nhà nước, quản lý nhà nước về tôn giáo, về thi đua khen thưởng, về văn thư, lưu trữ… còn tồn tại một số hạn chế như tiến độ xây dựng  và ban hành văn bản, đề án còn chậm, chất lượng chưa cao; vẫn còn văn bản đề án phải xin lùi, xin rút khỏi Chương trình công tác.

Việc sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước còn chậm. Việc tinh giản biên chế mới chỉ dừng ở việc giải quyết theo nguyện vọng cá nhân, chưa thể hiện trách nhiệm của người đứng dầu và chưa căn cứ vào kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức…

Nguồn: laodong.vn

Các bài đã đăng