Hà Giang

 1. Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang tuyển dụng Lễ tân hành chính ...
  location
  Date
  10/03/2017
 2. Viện KSND tỉnh Hà Giang thông báo tuyển dụng công chức 2016 ...
  location
  Date
  05/09/2016
 3. ...
  location
  Date
  14/07/2016
 4. ...
  location
  Date
  06/04/2016
 5. Thực hiện Công văn số: 50/UBND-NC ngày 07/01/2016 của UBND tỉnh Hà Giang, V/v trích KL số 377-TB/BCS ngày 17/12/2015 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về ...
  location
  Date
  25/01/2016
 6. ...
  location
  Date
  11/11/2015
 7. ...
  location
  Date
  09/11/2015
 8. ...
  location
  Date
  08/09/2015
 9. ...
  location
  Date
  01/09/2015
 10. ...
  location
  Date
  25/08/2015
 11. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang thông báo tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở năm 2015, cụ thể như sau:           ...
  location
  Date
  13/07/2015
 12. Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần cần tuyển dụng cán bộ hợp đồng làm việc tại Văn phòng HĐND- UBND huyện, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/04/2015
 13. Quỹ Đầu tư, Phát triển đất & Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang ( Gọi tắt là Quỹ), là tổ chức tài chính do UBND tỉnh Hà Giang quyết định ...
  location
  Date
  18/03/2015
 14. ...
  location
  Date
  10/10/2014
 15. Sở Y tế Hà Giang thông báo tuyển dụng Viên chức sự nghiệp Y tế năm 2014 cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  02/10/2014
 16. ...
  location
  Date
  09/09/2014
 17. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Thông báo tuyển dụng công chức cấp tỉnh, cấp huyện năm 2014 như sau: I. Nhu cầu tuyển dụng Tổng chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/07/2014
 18. Căn cứ Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 09/5/2014 của UBND huyện Bắc Quang tuyển dụng (bổ sung) công chức xã năm 2014. Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang ...
  location
  Date
  13/06/2014
 19. Thông báo số 450/TB-SNV ngày 26/5/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang về việc tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển ...
  location
  Date
  26/05/2014