Hà Nội

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/03/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng:16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/03/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 636 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/03/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 337 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/03/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/03/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/03/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 244 chỉ tiêU ...
  location
  Date
  16/03/2019
 8. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 216 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2019
 10. UBND huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  16/03/2019
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng:435 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 492 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng:171 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 560 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2019
 16. UBND quận Long Biên, TP.Hà Nội tuyển dụng công chức quận năm 2019 ...
  location
  Date
  16/03/2019
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2019
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 411 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2019
 21. UBND huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội tuyển dụng công chức làm việc tại UBND huyện năm 2019 ...
  location
  Date
  16/03/2019
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng:738 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/03/2019