Hải Phòng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 người ...
  location
  Date
  11/06/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/06/2018
 3. Trung tâm Da Liễu TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  31/05/2018
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/05/2018
 5. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  29/05/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 137 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/05/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 người ...
  location
  Date
  23/04/2018
 8. Nhu cầu tuyển dụng: 08 người cho 05 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  04/04/2018
 9. Nhu cầu tuyển dụng: 61 người ...
  location
  Date
  04/04/2018
 10. Sở Văn hóa và Thể thao TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  28/03/2018
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Nguồn tin: cdyduochanoi2016@gmail.com ...
  location
  Date
  19/03/2018
 13. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng tuyển dụng viên chức đối với Trung tâm Khuyến nông như sau: ...
  location
  Date
  16/03/2018
 14. Trường Cao đẳng Hàng hải I tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  07/03/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/03/2018
 16. UBND quận Lê Chân, Hải Phòng tuyển dụng viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  22/02/2018
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Bệnh viện Mắt Hải Phòng tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  02/02/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/01/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/01/2018
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 117 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/01/2018
 22. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/01/2018