Hậu Giang

 1. Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  26/03/2019
 2. UBND tỉnh Hậu Giang tuyển dụng Phó Giám đốc Sở Công thương ...
  location
  Date
  26/03/2019
 3. UBND tỉnh Hậu Giang tuyển dụng chức danh Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ...
  location
  Date
  20/03/2019
 4. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  11/03/2019
 5. UBND tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển dụng lãnh đạo, quản lý cấp sở, ngành ...
  location
  Date
  02/03/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng là 232 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/12/2018
 7. Ban QLDA - ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 10. Ban QLDA – ĐTXD Công trình giao thông tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  11/09/2018
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. BAN QLDA – ĐTXD CTGT tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  27/08/2018
 13. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hậu Giang tuyển dụng ...
  location
  Date
  17/07/2018
 14. Căn cứ Công văn số 1050/SNVXDCQ-CTTN ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc tuyển dụng công chức cấp xã. Thực hiện K ...
  location
  Date
  22/01/2018
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/01/2018
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2017
 18. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  07/08/2017
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/05/2017
 20. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển dụng viên chức, như sau: ...
  location
  Date
  12/04/2017
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/03/2017
1 / 212