Trang chủ

Hậu Giang

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng là 232 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/12/2018
 2. Ban QLDA - ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 5. Ban QLDA – ĐTXD Công trình giao thông tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  11/09/2018
 6. BAN QLDA – ĐTXD CTGT tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  27/08/2018
 7. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hậu Giang tuyển dụng ...
  location
  Date
  17/07/2018
 8. Căn cứ Công văn số 1050/SNVXDCQ-CTTN ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc tuyển dụng công chức cấp xã. Thực hiện K ...
  location
  Date
  22/01/2018
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/01/2018
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2017
 12. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  07/08/2017
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/05/2017
 14. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển dụng viên chức, như sau: ...
  location
  Date
  12/04/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/03/2017
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng là 04 chỉ tiêu làm việc tại Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính, bao gồm: ...
  location
  Date
  18/01/2017
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/01/2017
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2016
 19. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển phát thanh viên và người dẫn chương trình truyền hình ...
  location
  Date
  19/10/2016
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2016
1 / 212