Hậu Giang

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 2. Ban QLDA – ĐTXD Công trình giao thông tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  11/09/2018
 3. BAN QLDA – ĐTXD CTGT tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  27/08/2018
 4. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hậu Giang tuyển dụng ...
  location
  Date
  17/07/2018
 5. Căn cứ Công văn số 1050/SNVXDCQ-CTTN ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc tuyển dụng công chức cấp xã. Thực hiện K ...
  location
  Date
  22/01/2018
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/01/2018
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2017
 9. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  07/08/2017
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/05/2017
 11. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển dụng viên chức, như sau: ...
  location
  Date
  12/04/2017
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/03/2017
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng là 04 chỉ tiêu làm việc tại Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính, bao gồm: ...
  location
  Date
  18/01/2017
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/01/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2016
 16. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển phát thanh viên và người dẫn chương trình truyền hình ...
  location
  Date
  19/10/2016
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2016
 18. UBND huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục, cụ thể như sau: * Chỉ tiêu tuyển dụng là 43 chỉ tiêu, bao gồm:   ...
  location
  Date
  11/12/2015
 19. Nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng và bố trí nhân sự của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh và ...
  location
  Date
  06/11/2015
 20. Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển dụng 74 viên chức năm 2015, cụ thể như sau: 1. Sở Nội vụ: * Tuyển dụng 03 viên chức cho Chi cục ...
  location
  Date
  31/10/2015
1 / 212