Lạng Sơn

 1. Uỷ ban nhân dân cấp xã có nhu cầu tuyển dụng: gồm 09 xã với nhu cầu tuyển dụng 09 công chức thuộc các vị trí, chức danh sau: ...
  location
  Date
  28/07/2017
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2017
 3. UBND huyện Đình Lập, Lạng Sơn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  25/07/2017
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/07/2017
 5. Nhu cầu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/07/2017
 6. Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  27/06/2017
 7. Nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã huyện Cao Lộc năm 2017 gồm 07 chỉ tiêu công chức, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  27/06/2017
 8. UBND huyện Bình Gia, Lạng Sơn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  12/06/2017
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/05/2017
 10. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan, Lạng Sơn tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  22/05/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/05/2017
 12. Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 trên địa bàn huyện với những nội dung sau: ...
  location
  Date
  19/05/2017
 13. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức Trưởng Công an xã năm 2017 với những nội dung sau: ...
  location
  Date
  19/05/2017
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/05/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng; 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/05/2017
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/05/2017
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2017
 18. UBND huyện Lộc Bình, Lạng Sơn tuyển dụng lao động hợp đồng giảng dạy tại TT Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lộc Bìn ...
  location
  Date
  13/10/2016
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2016
 20. UBND huyện Đình Lập, Lạng sơn thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 ...
  location
  Date
  23/09/2016
 21. VKSND tỉnh Lạng Sơn thông báo tuyển công chức năm 2016 ...
  location
  Date
  05/09/2016
 22. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2016
 23. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/08/2016
 24. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 488 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2016
 25. Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  19/08/2016
 26. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2016
 27. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2016
 28. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2016
 29. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2016
 30. Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016. Cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  19/08/2016
1 / 3123