Lạng Sơn

 1. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng ...
  location
  Date
  18/09/2015
 2. Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ng ...
  location
  Date
  11/09/2015
 3. Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông báo 208/TB-UBND ngà ...
  location
  Date
  09/09/2015
 4. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức về chức danh ...
  location
  Date
  03/09/2015
 5. Sở Tư pháp Lạng Sơn thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2015, cụ thể như sau: I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ...
  location
  Date
  02/09/2015
 6. Theo Kế hoạch số 54/KH-SYT ngày 24/8/2015 của Sở Y tế Lạng Sơn về việc Tuyển dụng viên chức năm 2015, Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn đăng ...
  location
  Date
  02/09/2015
 7. Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chứ ...
  location
  Date
  27/08/2015
 8. **Tệp đính kèm: Nhu cầu tuyển dụng ...
  location
  Date
  26/08/2015
 9. ...
  location
  Date
  19/05/2015
 10. ...
  location
  Date
  06/05/2015
 11. ...
  location
  Date
  29/01/2015
 12. Căn cứ Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã ...
  location
  Date
  29/10/2014
 13. Căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao và nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2014, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn thông báo tuyển dụng cô ...
  location
  Date
  05/09/2014
 14. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử ...
  location
  Date
  15/08/2014
 15. Hội đồng thi tuyển chức danh Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn thông báo về việc tổ chức thi ...
  location
  Date
  08/08/2014
 16. 1. Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg, ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ c ...
  location
  Date
  31/07/2014
 17. Căn cứ  Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ  Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/1 ...
  location
  Date
  31/07/2014
 18. Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viê ...
  location
  Date
  25/06/2014
 19.         Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;         Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức v ...
  location
  Date
  17/06/2014
 20. Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghĩ định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011  của Chính phủ về công chức xã, phường, t ...
  location
  Date
  10/06/2014
 21. Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND, ngày 03/6/2014 của UBND huyện, về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014; Căn cứ Hướng dẫn số 114/H ...
  location
  Date
  09/06/2014
 22. Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chứ ...
  location
  Date
  09/06/2014
 23. Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Quyết định số 25/UB- ...
  location
  Date
  05/06/2014
 24.         Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;         Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử ...
  location
  Date
  02/06/2014
 25. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng ...
  location
  Date
  28/05/2014
 26. Thực hiện Kế hoạch số 46 /KH-UBND ngày 20/5/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2014, UBND huyện Trà ...
  location
  Date
  25/05/2014
 27. Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công ...
  location
  Date
  09/05/2014
 28. UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ NỘI VỤ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:   537  /SNV- CCVC Lạng Sơn, ngà ...
  location
  Date
  13/07/2013
3 / 3123