Lạng Sơn

on-thi-cong-chuc-bo-cong-thuong-2018
 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/08/2016
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 488 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2016
 3. Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  19/08/2016
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2016
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2016
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2016
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2016
 8. Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016. Cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  19/08/2016
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2016
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2016
 11. Thực hiện Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng ...
  location
  Date
  16/08/2016
 12. Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016 như sau: 1. CHỈ TIÊU, CƠ CẤU VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG Tuy ...
  location
  Date
  10/08/2016
 13. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng ...
  location
  Date
  04/07/2016
 14. Thực hiện Công văn số 535/SNV-CCVC ngày 02/6/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc xây dựng kế hoạch, đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên ...
  location
  Date
  19/06/2016
 15. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã ...
  location
  Date
  17/06/2016
 16. Căn cứ Kế hoạch số 9551/KH-BNN-TCCB ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch xét tuyển công chức, Bộ thông báo ...
 17. Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 18/6/2012; Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hà ...
  location
  Date
  16/10/2015
 18. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng ...
  location
  Date
  06/10/2015
 19. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị ...
  location
  Date
  06/10/2015
 20. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức ...
  location
  Date
  02/10/2015
3 / 512345