Lạng Sơn

 1. Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 18/6/2012; Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hà ...
  location
  Date
  16/10/2015
 2. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng ...
  location
  Date
  06/10/2015
 3. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị ...
  location
  Date
  06/10/2015
 4. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức ...
  location
  Date
  02/10/2015
 5.        Căn cứ Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 29/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2015, Q ...
  location
  Date
  23/09/2015
 6. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng ...
  location
  Date
  18/09/2015
 7. Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ng ...
  location
  Date
  11/09/2015
 8. Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông báo 208/TB-UBND ngà ...
  location
  Date
  09/09/2015
 9. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức về chức danh ...
  location
  Date
  03/09/2015
 10. Sở Tư pháp Lạng Sơn thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2015, cụ thể như sau: I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ...
  location
  Date
  02/09/2015
 11. Theo Kế hoạch số 54/KH-SYT ngày 24/8/2015 của Sở Y tế Lạng Sơn về việc Tuyển dụng viên chức năm 2015, Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn đăng ...
  location
  Date
  02/09/2015
 12. Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chứ ...
  location
  Date
  27/08/2015
 13. **Tệp đính kèm: Nhu cầu tuyển dụng ...
  location
  Date
  26/08/2015
 14. [slideshare id=48341342&doc=a-150519152905-lva1-app6891&type=d] ...
  location
  Date
  19/05/2015
 15. ...
  location
  Date
  06/05/2015
 16. [slideshare id=44296202&doc=a-150205022801-conversion-gate01&type=d] ...
  location
  Date
  29/01/2015
 17. Căn cứ Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã ...
  location
  Date
  29/10/2014
 18. Căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao và nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2014, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn thông báo tuyển dụng cô ...
  location
  Date
  05/09/2014
 19. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử ...
  location
  Date
  15/08/2014
 20. Hội đồng thi tuyển chức danh Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn thông báo về việc tổ chức thi ...
  location
  Date
  08/08/2014
5 / 6123456