Lào Cai

 1. Căn cứ Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn ...
  location
  Date
  30/07/2014
 2. Căn cứ Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã đợt ...
  location
  Date
  30/07/2014
 3. Sở Xây dựng Lào Cai thông báo nhu cầu cần tuyển dụng viên chức cho 11 vị trí, với tổng số 12 chỉ tiêu, theo nhu cầu vị trí làm việc như sau: ...
  location
  Date
  27/07/2014
 4. Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai cần tuyển 01 giảng viên chuyên ngành tiếng Anh, 01 giảng viên chuyên ngành Mỹ thuật, 01 giảng viên chuyên ngành C ...
  location
  Date
  19/07/2014
 5. Căn cứ Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Căn cứ Quyết định 44/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/ ...
  location
  Date
  04/07/2014
 6. Căn cứ Quyết định số 3468/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2013 của các sở ...
  location
  Date
  15/12/2013
5 / 512345