Lào Cai

 1. Căn cứ Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Căn cứ Quyết định 44/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/ ...
  location
  Date
  04/07/2014
 2. Căn cứ Quyết định số 3468/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2013 của các sở ...
  location
  Date
  15/12/2013
5 / 512345