Nghệ An

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 người ...
  location
  Date
  28/09/2018
 4. Trung tâm Y tế huyện Thanh Chương, Nghệ An tuyển dụng viên chức lần 3 năm 2018 ...
  location
  Date
  27/09/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/09/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2018
 9. Trung tâm Y tế huyện Đô Lương, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 (lần 2) ...
  location
  Date
  22/08/2018
 10. Trung tâm Y tế huyện Thanh Chương, Nghệ An tuyển dụng viên chức (lần 2) ...
  location
  Date
  22/08/2018
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2018
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/08/2018
 13. Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  09/08/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/08/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/07/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/07/2018
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/07/2018
 18. Trung tâm Y tế huyện Yên Thành, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  06/07/2018
 19. Trung tâm Y tế huyện Thanh Chương, Nghệ An tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  04/07/2018
 20. Trung tâm Y tế huyện Đô Lương, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  26/06/2018