Nghệ An

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/11/2016
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2016
 3. Trung tâm Y tế huyện Yên Thành, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  21/11/2016
 4. Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức tại Trung tâm và các Trạm Y tế xã, thị trấn như sau: ...
  location
  Date
  18/11/2016
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2016
 6. Trung tâm Y tế Thanh Chương, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2016
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2016
 8. Ủy ban nhân dân huyện Nam Đàn thông báo Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2016
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2016
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2016
 11. Trung tâm Y tế Con Cuông, tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2016
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2016
 13. Trung tâm Y tế Dự phòng, tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  18/09/2016
 14. Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  09/09/2016
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2016

® 2013 - 2018 Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước