Ninh Bình

 1. Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 41/2012/NĐ ...
  location
  Date
  02/10/2014
 2. – Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ...
  location
  Date
  15/09/2014
 3. [slideshare id=38994770&doc=17-kh-ptth-140911194404-phpapp01&type=d] ...
  location
  Date
  25/08/2014
 4. Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 2 ...
  location
  Date
  10/08/2014
 5. Thực hiện Quyết định số 216/QĐ-BNV ngày 13/3/2014 của Bộ Nội vụ về việc phân bổ số lượng trí thức trẻ tham gia Đề án thí điểm tuyển ...
  location
  Date
  10/07/2014
 6. [pdfjs-viewer url=http://tuyencongchuc.vn/wp-content/uploads/2014/05/685-KH-SGTVT%281%29.pdf viewer_width=520px viewer_height=700px fullscreen=true download=true print=true openfil ...
  location
  Date
  10/04/2014
 7.   Thông báo số 115/TB-SNV Về việc Sở nội vụ tỉnh Ninh Bình tuyển dụng công chức năm 2013 Tải về: Thông báo số 115//TB-SNV Kế hoạch số 25 ...
  location
  Date
  10/05/2013
2 / 212