Quảng Bình

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/03/2017
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/02/2017
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/01/2017
 4. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  13/01/2017
 5. Tổng đội TNXP Xây dựng Kinh tế Quảng Bình thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  12/01/2017
 6. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Luật Dân quân ...
  location
  Date
  09/01/2017
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2016
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 85 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/12/2016
 9. Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 22/12/2016 của UBND huyện Quảng Ninh về việc xét tuyển đặc cách viên chức tại các đơn vị sự nghiệp t ...
  location
  Date
  22/12/2016
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/12/2016
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/12/2016
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2016
 13. Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình về tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp tự đảm bảo kinh phí hoạt động năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2016
 14. Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016: ...
  location
  Date
  29/11/2016
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2016