Thái Nguyên

 1. ...
  location
  Date
  25/05/2014
 2. Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên có nhu cầu tuyển dụng 01 cán bộ làm việc tại Văn phòng Đảng ủy thuộc phòng Hành chín ...
  location
  Date
  09/05/2014
 3. ...
  location
  Date
  05/05/2014
 4. ...
  location
  Date
  18/03/2014
 5. Thực hiện đề án vị trí việc làm của Trường và tiêu chuẩn tuyển cán bộ hợp đồng tạo nguồn, cán bộ hợp đồng giảng dạy và nhu cầu t ...
  location
  Date
  16/03/2014
 6. Triển khai kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2013, căn cứ tình hình thực tế, Đại học Thái Nguyên giao chỉ tiêu cho đơn vị và thông báo kế ho ...
  location
  Date
  20/02/2014
 7. ...
  location
  Date
  05/02/2014
 8. Căn cứ Hướng dẫn số 1426/HD-UBND ngày 26/7/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị quyết 04 ...
  location
  Date
  10/05/2013
 9. Căn cứ Hướng dẫn số 1426/HD-UBND ngày 26/7/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị quyết 04 ...
  location
  Date
  10/05/2013
4 / 41234