Thanh Hóa

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/08/2019
 2. Số lượng cần tuyển dụng: 45 người ...
  location
  Date
  26/08/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 196 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2019
 4. Số lượng cần tuyển dụng: 143 người ...
  location
  Date
  22/08/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/08/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/08/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/08/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/08/2019
 9. Số lượng cần tuyển: 77 người ...
  location
  Date
  21/08/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/08/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 109 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/08/2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 138 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/08/2019
 16. Chi Cục dân số kế hoạch hóa gia đình Thanh Hóa tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  12/08/2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 bác sĩ ...
  location
  Date
  09/08/2019
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 113 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2019