Vĩnh Phúc

 1. ...
  location
  Date
  13/07/2015
 2. Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viê ...
  location
  Date
  09/07/2015
 3. Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng thông báo tuyển dụng viên chức vào các vị trí việc làm tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thuộc ...
  location
  Date
  11/06/2015
 4. ...
  location
  Date
  08/06/2015
 5. Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Nghị định số 117/2014 ...
  location
  Date
  16/05/2015
 6. Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 51/KH-VP ngày 8/4/2015 về việc tuyển dụng viên chức bằng hình thức thi tuyển năm 2015. Chỉ tiêu, cơ cấ ...
  location
  Date
  18/04/2015
 7. Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao và nhu cầu tuyển dụng cán bộ, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thông báo thi tuyển công chức, nội dung ...
  location
  Date
  29/12/2014
 8. Căn cứ Kế hoạch số 1346/KH- BQLKCN ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc về việc thi tuyển viên chức năm 2014, Ban quản ...
  location
  Date
  08/12/2014
 9. Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viê ...
  location
  Date
  11/11/2014
 10. [slideshare id=38126435&doc=29-tb-skht-140819053710-phpapp02&type=d] [slideshare id=38126457&doc=28-kh-skht-140819053759-phpapp02&type=d] **Tệp đính kèm: Thôn ...
  location
  Date
  19/08/2014
 11. Căn cứ các văn bản số: 930/SNV-CCVC ngày 13/8/2014 của Sở Nội vụ về việc thẩm định cơ cấu, kế hoạch và đồng ý để Sở TT&TT thi tuyể ...
  location
  Date
  19/08/2014
 12. Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ V/v tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên ...
  location
  Date
  13/08/2014
 13. Ngày 07 tháng 8 năm 2014, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 21 /KH-STP  về thi tuyển viên chức của Sở Tư pháp năm 2014, nội dung như sau: * Điều ki ...
  location
  Date
  12/08/2014
 14. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc xây dựng Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2014 của trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật như sau: **C ...
  location
  Date
  02/08/2014
 15. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2014 như sau: **Chi tiết: Kế hoạch thi tuyển ...
  location
  Date
  02/08/2014
 16. Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-CT ngày 06/02/2012 của chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc giao chỉ tiêu biên chế viên chức và lao động hợp đ ...
  location
  Date
  02/08/2014
 17. – Kế hoạch tuyển dụng giáo viên của huyện Sông Lô: Số 511/KH-UBND – Kế hoạch tuyển dụng giáo viên của huyện Lập Thạch: Số 80/KH-UB ...
  location
  Date
  16/07/2014
 18. Căn cứ Kế hoạch thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BTC ngày 07 /7/2014 của Bộ trưởng ...
 19. Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ “Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý ...
  location
  Date
  29/06/2014
 20. ...
  location
  Date
  08/11/2013
5 / 6123456