Vĩnh Phúc

 1. Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ V/v tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên ...
  location
  Date
  13/08/2014
 2. Ngày 07 tháng 8 năm 2014, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 21 /KH-STP  về thi tuyển viên chức của Sở Tư pháp năm 2014, nội dung như sau: * Điều ki ...
  location
  Date
  12/08/2014
 3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc xây dựng Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2014 của trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật như sau: **C ...
  location
  Date
  02/08/2014
 4. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2014 như sau: **Chi tiết: Kế hoạch thi tuyển ...
  location
  Date
  02/08/2014
 5. Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-CT ngày 06/02/2012 của chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc giao chỉ tiêu biên chế viên chức và lao động hợp đ ...
  location
  Date
  02/08/2014
 6. – Kế hoạch tuyển dụng giáo viên của huyện Sông Lô: Số 511/KH-UBND – Kế hoạch tuyển dụng giáo viên của huyện Lập Thạch: Số 80/KH-UB ...
  location
  Date
  16/07/2014
 7. Căn cứ Kế hoạch thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BTC ngày 07 /7/2014 của Bộ trưởng ...
 8. Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ “Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý ...
  location
  Date
  29/06/2014
 9. ...
  location
  Date
  08/11/2013
 10. KẾ HOẠCH Thi tuyển viên chức năm 2013 của Sở Công Thương Vĩnh Phúc   Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-C ...
  location
  Date
  17/06/2013
5 / 512345