Yên Bái

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 2. UBND huyện Trạm Tấu, Yên Bái thông báo tuyển dụng công chức xã năm 2016 ...
  location
  Date
  13/10/2016
 3. VKSND tỉnh Yên Bái thông báo tuyển dụng công chức năm 2016 ...
  location
  Date
  09/09/2016
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2016
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/06/2016
 6. ...
  location
  Date
  30/03/2016
 7. ...
  location
  Date
  14/01/2016
 8. ...
  location
  Date
  29/04/2015
 9. Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Yên Bái năm 2015 ...
  location
  Date
  25/04/2015
 10. Uỷ ban nhân dân thành phố Yên Bái Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015, cụ thể như sau:    I. Số lượng tuyển dụng. Tổng số: 28 c ...
  location
  Date
  09/04/2015
 11. ...
  location
  Date
  03/02/2015
 12. Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái thông báo Tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc Sự nghiệp Giáo dục và Đào ...
  location
  Date
  22/12/2014
 13. ...
  location
  Date
  18/12/2014
 14. Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 04/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán ...
  location
  Date
  18/12/2014
 15. Thực hiện Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự ng ...
  location
  Date
  27/05/2014
 16. Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thành phố Yên Bái năm 2014 ...
  location
  Date
  16/03/2014