Hỏi đáp và tin tức

10/05/2022

Các loại hợp đồng làm việc đối với viên chức

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi, bổ sung Điều 25 của Luật Viên chức như sau:

Từ khóa:

Các bài đã đăng