excel-tailieu

200 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên(Tiểu học từ hạng III lên hạng II)

Giá: 60,000

Mã Tài liệu: CN301
Danh mục:
Hướng dẫn mua tài liệu

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

 

Câu Nội dung câu hỏi Phương án trả lời
A B C D
1 Theo anh( chị ),năng lực được cấu thành từ các yếu tố nào? Tri thức Kĩ năng Các điều kiện tâm lí Tất cả các đáp án trên đều đúng
2 Theo khoa học giáo dục, năng lực được phân thành mấy loại? 5 4 3 2
3 Để phát triển đội ngũ
giáo viên tiểu học cần
phải đáp ứng mấy
yêu cầu?
1 2 3 4
4 Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, ban hành theo quyết định nào? Quyết định số 14/2006/QĐ-BGDĐT ngày 04/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 04/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quyết định số 14/2009/QĐ-BGDĐT ngày 04/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5 Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/05/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về nội dung gì? Trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học. Chuẩn đạo đức giáo viên tiểu học. Năng lực hiểu biết của giáo viên tiểu học.
6 Theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, để đánh giá xếp loại giáo viên cần dựa vào những lĩnh vực nào? Lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống ; lĩnh vực kiến thức và lĩnh vực kĩ năng sư phạm. Lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống ; lĩnh vực quản lí và lĩnh vực kĩ năng sư phạm. Lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống ; lĩnh vực quản lí và lĩnh vực giảng dạy Lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; lĩnh vực kiến thức.
7 Đánh giá giáo viên tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học gồm mấy lĩnh vực và mấy yêu cầu? 3 lĩnh vực, 15 yêu cầu 5 lĩnh vực, 20 yêu cầu 4 lĩnh vực, 16 yêu cầu 3 lĩnh vực, 20 yêu cầu
8 Theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, mỗi yêu cầu có bao nhiêu tiêu chí? 6 tiêu chí 5 tiêu chí 4 tiêu chí 3 tiêu chí
9 Một trong những tiêu chí theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học về “Chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước” là: Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Có thái độ lao động đúng mực; hoàn thành các nhiệm vụ được phân công; cải tiến công tác quản lý học sinh trong các hoạt động giảng dạy và giáo dục. Chấp hành các quyết định của pháp luật, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gia đình và khu dân cư. Chấp hành các Quy chế, Quy định của ngành, có nghiên cứu và có giải pháp thực hiện.
10 Yêu cầu “ Chấp hành qui chế của ngành, quy định của nhà trường, kỉ luật lao động” thuộc lĩnh vực nào trong Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên tiểu học?: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Kiến thức Kĩ năng sư phạm. Phẩm chất chính trị