word-the-cao

50 câu hỏi ôn thi nâng ngạch, thăng hạng chuyên viên và tương đương môn Kiến thức chung

Giá: Miễn phí!

Mã Tài liệu: KTC216
Danh mục:
Hướng dẫn mua tài liệu

50 CÂU HỎI TỰ LUẬN ÔN THI MÔN KIẾN THỨC CHUNG

Kỳ thi nâng ngạch, thăng hạng chuyên viên và tương đương

 Câu 1. Anh/Chị trình bày các nguyên tắc chi phối mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành bộ máy nhà nước: Lập pháp, hành pháp và tư pháp?

Câu 2. Anh/Chị trình bày những đặc trưng cơ bản của bộ máy hành chính nhà nước?

Câu 3. Anh/Chị trình bày các yếu tố cấu thành tổ chức bộ máy hành chính nhà nước?

Câu 4.    Anh/Chị hãy trình bày vai trò của hành chính nhà nước ở Trung ương?

Câu 5. Anh/Chị trình bày các mô hình tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở Trung ương?

Câu 6. Anh/Chị trình bày cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở Trung ương?

Câu 7.    Anh/Chị trình bày vai trò của hành chính nhà nước ở địa phương?

Câu 8.  Anh/Chị trình bày các mô hình tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương?

Câu 9. Anh/Chị trình bày các phương diện lãnh đạo hoạt động các bộ và chính quyền địa phương của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Các hình thức hoạt động của Chính phủ?

Câu 10. Anh/Chị cho biết sự cần thiết của cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước?

Câu 11. Thế nào là cơ chế một cửa? Cơ chế một cửa liên thông? Anh/Chị nêu những nguyên tắc khi thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ ban hành về quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông?

Câu 12. Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020 của Chính phủ có nội dung hiện đại hóa trong các cơ quan hành chính nhà nước, những nội dung đó là gì? Theo Anh/Chị việc hiện đại hóa trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay có thuận lợi, khó khăn gì?

Câu 13. Thế nào là thủ tục hành chính? Anh/Chị hãy nêu những nội dung nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính theo Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020?

Câu 14. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu của cải cách hành chính hiện nay đang gặp phải những tồn tại, hạn chế nào? Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó là gì?

Câu 15. Anh/Chị nêu những nội dung trong nhiệm vụ cải cách thể chế nhà nước giai đọan 2016 – 2020 theo Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ?

Câu 16. Anh/Chị nêu những nội dung trong nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đọan 2016 – 2020 theo Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ?

Câu 17. Anh/Chị cho biết mục tiêu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ?

Câu 18. Anh/Chị nêu tóm tắt nội dung các giải pháp thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ?

Câu 19. Anh/Chị cho biết những hành vi không được làm trong giải quyết thủ tục hành chính cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ?

Câu 20. Anh/Chị cho biết nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ phận một cửa theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ?

Câu 21. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Anh/Chị trình bày khái niệm cán bộ, công chức và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn? Phân định những tiêu chí giống nhau, khác nhau giữa cán bộ với công chức?

Câu 22. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Anh/Chị trình bày khái niệm cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn? Nêu cụ thể các chức vụ, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn?

Câu 23. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Anh/Chị cho biết thế nào là hoạt động công vụ của cán bộ, công chức? Nêu các nguyên tắc thi hành công vụ? Giải thích và cho ví dụ về nguyên tắc “Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát” trong thi hành công vụ?

Câu 24. Anh/Chị hiểu thế nào là hoạt động công vụ của cán bộ, công chức? Trình bày nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ và quyền của cán bộ, công chức được đảm bảo các điều kiện thi hành công vụ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008?

Câu 25. Trình bày nghĩa vụ của cán bộ, công chức (bao gồm cả nghĩa vụ của cán bộ, công chức là người đứng đầu) theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008?

Câu 26. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 quy định cán bộ, công chức có những quyền gì? Nêu nội dung cụ thể của các quyền đó?

Câu 27. Đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công được quy định tại Luật Cán bộ, công chức năm 2008 như thế nào? Nêu những việc cán bộ, công chức không được làm lên quan đến đạo đức công vụ?

Câu 28. Nêu những việc cán bộ, công chức không được làm theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức năm 2008?

Câu 29. Anh/Chị hiểu như thế nào là ngạch, vị trí việc làm? Trình bày ngạch công chức và việc bổ nhiệm vào ngạch công chức? Các quy định về chuyển ngạch, nâng ngạch công chức?

Câu 30. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 quy định thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật và việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức như thế nào?

Câu 31. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 quy định như thế nào về đào tạo, bồi dưỡng công chức? Trường hợp nào không cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng?

Câu 32. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 quy định như thế nào đối với việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và việc, từ chức hoặc miễn nhiệm đối với công chức lãnh đạo, quản lý?

Câu 33. Anh/Chị hiểu như thế nào là điều động, biệt phái? Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định về điều động, biệt phái công chức như thế nào?

Câu 34. Theo Luật Cán bộ công chức năm 2008, việc đánh giá công chức nhằm mục đích gì? Trình bày các nội dung đánh giá công chức và phân loại đánh giá công chức?

Câu 35.  Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức 2008, Anh/Chị trình bày:

  1. Người đăng ký tuyển dụng công chức phải đảm bảo những điều kiện gì?
  2. Căn cứ, phương thức, nguyên tắc tuyển dụng công chức?

Câu 36. Anh/Chị hiểu như thế nào là “Cơ quan sử dụng cán bộ, công chức”, “Cơ quan quản lý cán bộ, công chức”? Nêu các nguyên tắc, nội dung và việc thực hiện quản lý cán bộ, công chức được quy định trong Luật Cán bộ, công chức năm 2008?

Câu 37. Thế nào là hoạt động công vụ của cán bộ, công chức? Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định cụ thể các điều kiện đảm bảo thi hành công vụ như thế nào?

Câu 38. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 quy định phạm vi thanh tra công vụ và việc thực hiện thanh tra công vụ như thế nào? Cán bộ, công chức không được làm những việc gì liên quan đến đạo đức công vụ?

Câu 39. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức 2008, Anh/Chị trình bày các hình thức kỷ luật đối với công chức và quy định về thôi việc đối với công chức?

Câu 40. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Anh/Chị trình bày quy định về việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức và các quy định khác (ngoài quy định các hình thức kỷ luật; thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật) liên quan đến cán bộ, công chức bị kỷ luật?

Câu 41. Hãy cho biết hệ thống văn bản hình thành trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức? Văn bản quy phạm pháp luật khác với văn bản hành chính cá biệt như thế nào? Cho ví dụ cụ thể về văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính cá biệt?

Câu 42. Thế nào là văn bản hành chính? Nêu đặc điểm của văn bản hành chính cá biệt, văn bản hành chính thông thường? Cho các ví dụ cụ thể?

Câu 43. Trong quá trình soạn thảo văn bản, người soạn thảo cần phải đảm bảo thực hiện các yêu cầu chung nào? Trình bày yêu cầu chung về nội dung văn bản?

Câu 44. Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, Anh/Chị cho biết:

  1. Thể thức văn bản là gì? Kỹ thuật trình bày văn bản bao gồm những nội dung nào?
  2. Nội dung của văn bản phải đảm bảo những yêu cầu cơ bản nào?
  3. Bố cục của văn bản được quy định như thế nào?

Câu 45.  Trình bày đặc trưng của ngôn ngữ văn bản quản lý nhà nước?

Câu 46.  Trình bày quy trình xây dựng và ban hành văn bản quản lý nhà nước?

Câu 47. Thế nào là quy phạm pháp luật? Văn bản quy phạm pháp luật? Trình bày hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015?

Câu 48. Thế nào là quy phạm pháp luật? Văn bản quy phạm pháp luật? Trình bày nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật? Những hành vi bị cấm khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015?

Câu 49. Thế nào là quy phạm pháp luật? Văn bản quy phạm pháp luật? Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định những nội dung gì? Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật được quy định như thế nào trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015?

Câu 50. Thế nào là quy phạm pháp luật? Văn bản quy phạm pháp luật? Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật? Trong trường hợp nào văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực? Việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật được quy định như thế nào trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015?