​Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

12/10/2021

​Sở Nội vụ thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, cần tuyển 01 chức danh Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ .

Công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, có trong quy hoạch của chức danh Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; đang công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc Sở có thể đăng ký tham gia dự tuyển. Cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và được quy hoạch chức danh tương đương với chức danh Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

Người đăng ký tham gia dự tuyển phải đang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Sở hoặc tương đương trở lên.

Người tham gia dự tuyển bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII và tiêu chuẩn cụ thể của chức danh Phó Giám đốc Sở hoặc tương đương; đảm bảo các yêu cầu về trình độ chuyên môn, quản lý nhà nước, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, thời gian công tác và các yêu cầu khác theo quy định của Bộ, ngành Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể của chức danh thi tuyển.

Nội dung thi tuyển: Thi viết và thi trình bày đề án. Thi viết kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực Khoa học và Công nghệ; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

Thi trình bày đề án về đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế, nguyên nhân, dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp để triển khai thực hiện tốt hơn các vấn đề, nội dung công việc liên quan đến cơ quan và vị trí chức danh Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự buổi thi trình bày đề án.

Người dự tuyển phải có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày đề án.

Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 21/10/2021 tại Phòng Công chức Viên chức, Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương, Tầng 18, Tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương; số điện thoại 0274.3828944.

***** Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: www.binhduong.gov.vn