UBND TP. Cao Bằng tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2017

27/05/2017

Ngày 26/5/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND về tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2017, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

– Tuyển dụng được những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo chức danh nghề nghiệp, chỉ tiêu biên chế và yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm đã được phê duyệt.
– Tuyển dụng đội ngũ viên chức đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, số lượng, đáp ứng được ngay yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.
2. Yêu cầu
– Tuyển dụng viên chức đảm bảo công khai, khách quan, công bằng, dân chủ và đúng quy định của pháp luật.
– Việc tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2016 phải thực hiện đúng điều kiện, quy trình, thủ tục quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ và các văn bản quy định của tỉnh.
II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
1. Đối tượng

Người có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng, có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
 2. Điều kiện
 2.1.  Đang thực hiện công việc có yêu cầu về trình độ, năng lực, chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.
2.2. Trong thời gian công tác đến nay không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.
2.3. Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch đăng ký xét tuyển.
3. Chỉ tiêu:  01 chỉ tiêu, tốt nghiệp Đại học; Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Dự kiến bố trí vị trí việc làm Trật tự xây dựng đô thị.
III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG
1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;
2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật dán ảnh 4 x 6 (cm), có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ);
3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ thẩm quyền chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
5. Bản tự nhận xét đánh giá của người đề nghị xét tuyển đặc cách về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có); Bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu đơn vị nơi công tác đối với trường hợp đề nghị xét đặc cách về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có) đối với các trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư số 15/2012/TT-BNV;
6. Các hợp đồng lao động được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
7. Bản sao sổ BHXH (nếu có).
Lưu ý: Mỗi bộ hồ sơ được đựng trong túi hồ sơ có ghi rõ họ tên, địa chỉ liên hệ và số điện thoại; Các thành phần hồ sơ sắp xếp thứ tự, chỉ nhận hồ sơ đối với người đúng đối tượng cần tuyển (có chuyên môn, bằng tốt nghiệp phù hợp) mỗi thí sinh nộp 01 bộ hồ sơ,  hồ sơ không trúng tuyển không hoàn trả lại.
IV. TỔ CHỨC XÉT TUYỂN
1. Tiêu chí xét tuyển đặc cách.
1.1. Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển.
1.2.  Sát hạch về trình độ hiểu biết chung, về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển thông qua phỏng vấn, được tính theo thang điểm 100.
2. Nội dung kiểm tra, sát hạch.
Hiểu biết chung: Luật Viên chức năm 2010, Luật Xây dựng năm 2014, Luật Quy hoạch đô thị 2015, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP, Nghị định số 180/2007/NĐ-CP; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Quản lý trật tự đô thị Thành phố; Những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng.
3. Xác định người trúng tuyển.
3.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển đặc cách phải có đủ các điều kiện sau:
– Đạt các điều kiện tiêu chuẩn quy định tại khoản 1.1, Mục 1, Phần III;
– Có điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.
– Có kết quả xét tuyển cao hơn theo thứ tự từ cao xuống thấp của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
3.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau thì người có điểm kiểm tra, sát hạch cao hơn là người trúng tuyển; nếu chưa xác định được người trúng tuyển thì Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:
– Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
– Thương binh;
– Người hưởng chính sách như thương binh;
– Con liệt sĩ;
– Con thương binh;
– Con của người hưởng chính sách như thương binh;
– Người dân tộc ít người;
– Đội viên thanh niên xung phong;
– Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
– Người dự tuyển là nữ.
3.3. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại khoản 3.2 mục 3 thì Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.
3.4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ TỔ CHỨC XÉT TUYỂN
1.  Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
1.1. Thời gian: Từ ngày 01/6/2017 đến ngày 20/6/2017.
1.2. Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính (một cửa; Địa chỉ:  Số 032, phố Đàm Quàn Trung, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch
 2.1. Thời gian: Dự kiến từ ngày 10 đến ngày 25 tháng 7 năm 2017.
 2.2. Địa điểm: Tại phòng họp HĐND và UBND Thành phố.
 3. Thông báo kết quả xét tuyển
Chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày có kết quả xét tuyển của Hội đồng kiểm tra, sát hạch; Niêm yết công khai kết quả tại trụ sở làm việc HĐND và UBND Thành phố và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND thành phố Cao Bằng.
4. Kinh phí tổ chức xét tuyển
4.1. Lệ phí dự tuyển: Thực hiện thu và chi lệ phí thi tuyển thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
4.2. Chi từ nguồn ngân sách: Trong trường hợp lệ phí thu được không đủ chi phục vụ kỳ thi, giao phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch lập dự trù, báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, quyết định hỗ trợ phần kinh phí chênh lệch giữ tổng chi phí hợp lý phục vụ kỳ thi so với số tiền lệ phí dự tuyển thu được.
VI. THANH TRA, KIỂM TRA, PHÚC KHẢO, XỬ LÝ VI PHẠM
1. Việc xét tuyển dụng viên chức chịu sự thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.
3. Xử lý vi phạm: Các đơn vị, cá nhân tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nội vụ: Là cơ quan thường trực về thực hiện công tác tuyển dụng có trách nhiệm tham mưu:
– Trình Chủ tịch UBND Thành phố quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch;
 – Thẩm định hồ sơ, tổng hợp và lập danh sách trình Hội đồng để tổ chức xét tuyển dụng đặc cách;
– Tổng hợp, lập danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển;
–  Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức, triển khai, thực hiện các nội dung theo đúng kế hoạch; chuẩn bị tài liệu, nội dung phỏng vấn theo quy định;
– Tổng hợp kết quả, hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt;
– Quyết định và xếp lương đối với thí sinh trúng tuyển sau khi có ý kiến phê duyệt kết quả tuyển dụng của UBND tỉnh.
2. Hội đồng kiểm tra, sát hạch:
– Hội đồng kiểm tra, sát hạch có trách nhiệm giúp UBND thành phố tổ chức thực hiện công tác xét tuyển viên chức vào làm việc đơn vị sự nghiệp trực thuộc bảo đảm theo kế hoạch và đúng quy định của pháp luật; Tổng hợp kết quả kiểm tra, sát hạch, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt.
– Hội đồng kiểm tra, sát hạch được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng trong các hoạt động của Hội đồng.
3. Văn phòng HĐND và UBND:
–  Thu phí dự tuyển đối với các thí sinh đủ điều kiện dự thi theo quy định và lập dự toán kinh phí  thi tuyển tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
– Tổng hợp tiền thu phí dự tuyển, báo cáo Hội đồng kiểm tra, sát hạch để có kế hoạch chi theo quy định.
4. Phòng Tài chính – Kế hoạch:  Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND lập dự trù, báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, quyết định hỗ trợ phần kinh phí chênh lệch nếu tổng chi phí hợp lý phục vụ kỳ thi cao hơn so với tổng số tiền lệ phí dự tuyển thu được.
5. Đài Truyền thanh – Truyền hình, Cổng thông tin điện tử thành phố: Có trách nhiệm thông báo công khai Kế hoạch này để các đối tượng biết và đăng ký dự tuyển.
6. Các cơ quan, đơn vị liên quan: có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Hội đồng tuyển dụng hoàn thành nhiệm vụ.
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về UBND thành phố (qua phòng Nội vụ, số điện thoại: 02063.853.733) để xem xét giải quyết.

Nguồn tin: caobangtv.gov. vn