Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2019

29/10/2019

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 228/2017/TT-BTC ngày 11/11/2017 của Bộ Tài chính định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức.

Căn cứ Quyết định 2014/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn năm 2019;

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn thông báo tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc năm 2019 như sau:

1. NHU CẦU TUYỂN DỤNG:

Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn năm 2019 gồm 11 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

Trung tâm Quản lý cửa khẩu Tân Thanh-Cốc Nam: 05 chỉ tiêu, đối với vị trí việc làm:

– Thực hiện công tác thu phí sang tải hàng hóa tại cửa khẩu: 03 chỉ tiêu.

+ Trình độ: Đại học.

+ Chuyên ngành: Kế toán; Công nghệ thông tin; Tài chính-ngân hàng; Quản trị kinh doanh; Quản lý kinh tế.

– Thực hiện công tác hành chính-tổng hợp: 01 chỉ tiêu.

+ Trình độ: Đại học.

+ Chuyên ngành: Luật kinh doanh; Ngoại ngữ tiếng Trung Quốc.

– Theo dõi về công tác quy hoạch, xây dựng, đất đai và đầu tư tại khu vực cửa khẩu: 01 chỉ tiêu.

+ Trình độ: Đại học.

+ Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Quản lý đất đai.

Trung tâm Quản lý cửa khẩu Hữu Nghị-Bảo Lâm: 04 chỉ tiêu, vị trí việc làm thực hiện công tác thu phí sang tải hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Pò Nhùng.

+ Trình độ: Đại học.

+ Chuyên ngành: Kế toán; Ngoại ngữ tiếng Trung Quốc; Tài chính-ngân hàng; Quản trị kinh doanh; Công nghệ thông tin; Quản lý kinh tế.

Trung tâm Quản lý cửa khẩu Chi Ma: 02 chỉ tiêu, đối với vị trí việc làm:

– Thực hiện công tác thu phí sang tải hàng hóa tại cửa khẩu Chi Ma, cửa khẩu Bản Chắt: 01 chỉ tiêu.

+ Trình độ: Đại học.

+ Chuyên ngành: Kế toán; Tài chính-ngân hàng; Quản trị kinh doanh; Quản lý

kinh tế.

– Theo dõi về công tác quy hoạch, xây dựng, đất đai và đầu tư tại khu vực cửa khẩu: 01 chỉ tiêu.

+ Trình độ: Đại học.

+ Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Quản lý đất đai.

2. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ từ loại khá trở lên, phù hợp với nhóm chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng và phải có bản cam kết công tác ít nhất 10 năm tại tỉnh Lạng Sơn dự tuyển sau khi được tuyển dụng.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Điều kiện tiêu chuẩn:

– Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Có chứng chỉ tin học cơ bản quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

– 03 phong bì dán sẵn tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận.

– 03 ảnh 4 x 6.

Lệ phí dự tuyển: Lệ phí nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh/lần.

Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của Phiếu đăng ký dự tuyển. Thí sinh cố tình đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí trở lên hoặc Phiếu đăng ký dự tuyển khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

4. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

Hình thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

Nội dung tuyển dụng: Thí sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển được thực hiện xét tuyển theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì thí sinh được tham dự vòng 2 (không tính vào điểm xác định người trúng tuyển tại vòng 2).

Vòng 2: Thí sinh có kết quả đạt yêu cầu tại vòng 1 thì tiếp tục tham gia trả lời phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Thời gian phỏng vấn 30 phút và không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Cách tính điểm: 

Vòng 1: Xác định đạt hoặc không đạt theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng (không tính vào tổng điểm của vòng 2).

Vòng 2: Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

5. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 28/10/2019 đến hết ngày 26/11/2019.

Địa điểm: Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn hoặc gửi qua đường Bưu điện đến Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 19, đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; số điện thoại 0205.3875.708.

Thời gian xét tuyển.

– Vòng 1: Tổ chức kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển của thí sinh:

Từ ngày 29/11/2019 đến ngày 05/12/2019, kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn và thông báo triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2.

Ngày 08/12/2019, tổ chức ôn tập cho thí sinh tham dự Vòng 2.

– Vòng 2: Tổ chức phỏng vấn, chấm điểm:

Từ ngày 14 – 15/12/2019, thực hiện phỏng vấn thí sinh.

Từ ngày 18/12/2019, niêm yếu công khai danh sách thí sinh trúng tuyển.

Trước ngày 25/12/2019, thí sinh trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.

Thông tin chi tiết xin liên hệ Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, điện thoại (025) 3875.708./.

Nguồn tin: banqlktck.langson.gov.vn