Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng năm 2019

21/08/2019

Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu, trong đó:

– Khối Chuyên môn, nghiệp vụ: 69 chỉ tiêu.

– Khối Hành chính: 11 chỉ tiêu.

– Lao động hợp đồng: 12 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 10/08/2019 đến hết ngày 10/09/2019.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính, Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Nguồn tin: snv.thanhhoa.gov.vn