Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

21/08/2019

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu, trong đó:

– Khối Chuyên môn, nghiệp vụ: 39 chỉ tiêu.

– Khối Hành chính: 01 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 12/08/2019 đến hết ngày 10/09/2019.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Nguồn tin: snv.thanhhoa.gov.vn