BTC Tỉnh ủy Hà Tĩnh tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021

21/10/2021

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 59, trong đó 52 công chức và 7 viên chức. Số lượng, cơ cấu cụ thể của từng cơ quan, đơn vị theo Quyết định số 232-QĐ/TU ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội năm 2021

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

– Người dự tuyển công chức phải bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 1, Điều 36 Luật cán bộ, công chức; người dự tuyển viên chức phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 1, Điều 22 Luật viên chức; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng; đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

– Người đăng ký dự tuyển vào làm việc tại các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, huyện, thành, thị ủy; Báo Hà Tĩnh, Trường Chính trị Trần Phú, Trung tâm Chính trị cấp huyện phải là đảng viên và không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ.

– Người đăng ký dự tuyển vào làm việc tại cơ quan Tỉnh đoàn, Đoàn Thanh niên cấp huyện phải không quá 27 tuổi tính tại thời điểm tháng 11/2021.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

+ Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu gửi kèm tại đây);

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập và các tài liệu liên quan theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt;

+ Bản sao giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức (nếu có);

Tất cả các loại giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ, ngoài bì ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người dự tuyển, danh mục các giấy tờ có trong túi hồ sơ.

3. Tiếp nhận hồ sơ, lệ phí dự tuyển

– Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Hội đồng tuyển dụng thông báo chỉ tiêu, cơ cấu công chức, viên chức cần tuyển, các cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng thông báo công khai, rộng rãi và niêm yết tại trụ sở làm việc; tổ chức tiếp nhận hồ sơ từ ngày 22/10/2021 – 22/11/2021.

– Kết thúc thời hạn nhận hồ sơ, các cơ quan, đơn vị phải tiến hành thẩm định hồ sơ theo chỉ tiêu, tiêu chuẩn, điều kiện gắn với vị trí việc làm đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt và báo cáo kết quả về Hội đồng tuyển dụng (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy). Kết luận bằng văn bản về nhân sự dự tuyển, nếu không đạt yêu cầu phải nêu rõ lý do, thông báo kết quả cho người dự tuyển và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả tiếp nhận hồ sơ. Thời gian từ ngày 23/11/2021 – 26/11/2021.

– Phí dự tuyển: 300.000đ/hồ sơ đăng ký dự tuyển.

4. Thủ tục nộp hồ sơ

Kết thúc thời gian thẩm định hồ sơ, các cơ quan, đơn vị báo cáo bằng văn bản về quá trình triển khai và tổ chức tiếp nhận hồ sơ, gồm các tài liệu sau:

– Báo cáo kết quả tổ chức tiếp nhận và thẩm định hồ sơ.

– Tổng hợp danh sách trích ngang những thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển (theo mẫu gửi kèm).

– Hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh.

Thời gian nộp hồ sơ, phí dự tuyển về Hội đồng tuyển dụng (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy): từ ngày 27/11/2021 – 30/11/2021.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: baohatinh.vn