Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2020

08/07/2020

Căn cứ Công văn số 870/SNV-TCCCVC ngày 15/6/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông V/v thống nhất Kế hoạch tuyển dụng của Hội Văn học Nghệ thuật.

Hội Văn học Nghệ thuật vừa bàn hành thông báo việc tuyển dụng viên chức năm 2020 (Thông báo số 200/TB-VHNT); cụ thể như sau:

I. Mục đích, nguyên tắc tuyển dụng

1. Mục đích

Nhằm tuyển dụng được người có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng; hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các hoạt động văn học nghệ thuật và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2. Nguyên tắc tuyển dụng

Việc tuyển dụng phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao và nhu cầu vị trí việc làm của Hội Văn học Nghệ thuật theo Kế hoạch tuyển dụng viên chức đã được Sở Nội vụ thống nhất.

– Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, đúng pháp luật.

– Bảo đảm tính cạnh tranh.

– Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

– Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

– Ưu tiên người có tài năng, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, người có kinh nghiệm, phù hợp với đặc thù chuyên môn của Hội và người có hộ khẩu thường trú tại Đắk Nông.

II. Số lượng, vị trí, phương thức và điều kiện tuyển dụng

1. Số lượng và vị trí tuyển dụng

– Số lượng tuyển dụng: 01 viên chức.

– Vị trí tuyển dụng: Biên tập viên Tạp chí Nâm Nung.

2. Phương thức tuyển dụng

Tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn

3.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

a. Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 22 tuổi đến dưới 45 tuổi.

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc Biên tập viên.

b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.2. Điều kiện, tiêu chuẩn riêng

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngữ văn hoặc Báo chí.

III. Nội dung, hình thức xét tuyển và xác định người trúng tuyển

1. Nội dung, hình thức xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

1.1. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Chậm nhất sau 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Chủ tịch Hội đồng xét tuyển thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2. Chậm nhất sau 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì Hội Văn học Nghệ thuật tiến hành tổ chức xét vòng 2.

1.2. Vòng 2

– Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

– Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100.

– Thời gian phỏng vấn 30 phút.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2. Xác định người trúng tuyển và đối tượng, điểm ưu ưu tiên

2.1. Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại mục 2.2 của Thông báo này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Hội đồng xét tuyển có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại mục 2.2 của Thông báo này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2.

2.2. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức thực hiện theo thứ tự như sau:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

– Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các ký xét tuyển lần sau.

IV. Hồ sơ dự tuyển

Hồ sơ dự tuyển do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông phát hành theo mẫu quy định, gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức;

– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc địa phương nơi cư trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

– 02 bì thư có ghi địa chỉ và tem;

– 02 ảnh cỡ 4x6cm;

Hồ sơ dự tuyển đầy đủ, không được tẩy xóa, đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng viên chức.

* Lưu ý: Thí sinh khai không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển hoặc bị hủy kết quả xét tuyển. Không hoàn trả hồ sơ và lệ phí cho các thí sinh không trúng tuyển.

V. Lệ phí xét tuyển

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

VI. Hình thức, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

1. Hình thức nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Văn phòng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông hoặc gửi theo đường bưu chính.

2. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ

Thời gian phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Tạp chí Nâm Nung.

– Thời gian xét tuyển: Sau khi hết thời gian nhận hồ sơ.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Hội Văn học Nghệ thuậy tỉnh Đắk Nông; số 6, đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp về Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông qua số điện thoại 02612.464.455 để được hướng dẫn.

Nguồn tin: daknong.gov.vn