Liên minh HTX thành phố Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019

14/05/2019

Căn cứ  Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ công văn số 782/SNV-CCVC ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Sở Nội Vụ TP Cần Thơ, về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng của Liên minh HTX;

Liên minh HTX TP Cần Thơ thông báo tuyển dụng như sau:02 người chuyên ngành Kế toán; 01 người chuyên ngành Công nghệ thông tin; 01 người chuyên ngành Luật hoặc Kinh tế; 01 người chuyên ngành Tài chính tín dụng hoặc Tín dụng ngân hàng.

* Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

* Thành phần hồ sơ:

– Phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

 – Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định.

* Nộp hồ sơ:

– Tại Văn phòng Liên minh HTX thành phố Cần Thơ. Địa chỉ 133B Trần Hưng Đạo, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

– Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 25/5/2019.

Liên minh HTX thành phố Cần Thơ thông báo để các cá nhân quan tâm biết và thực hiện.


KẾ HOẠCH

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

Căn cứ Luật Viên chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012
của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012
của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành quy định phân cấp quản lý viên chức;

Thực hiện Công văn số 307/UBND-NC ngày 25/01/2019 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giao số lượng người làm việc trong đơn vị công lập, Hội có tính chất đặc thù và chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2019;

Thường trực Liên minh HTX thành phố Cần Thơ xây dựng Kế hoạch tuyển dụng năm 2019 như sau:

MỤC I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ CHỈ TIÊU

1. Mục đích, yêu cầu:

– Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Liên minh HTX thành phố Cần Thơ đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, số lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

– Người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

– Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng quy định pháp luật, bảo đảm tính cạnh tranh.

2. Chỉ tiêu:

Liên minh HTX thành phố được giao biên chế tại Công văn số 307/UBND-NC ngày 25/01/2019 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giao số lượng người làm việc trong đơn vị công lập, Hội có tính chất đặc thù và chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2019:

– Số người làm việc được Ủy ban nhân dân thành phố giao: 23 người làm việc chuyên môn, nghiệp vụ và 03 người làm việc hỗ trợ, phục vụ.

– Số người làm việc hiện có: 18 người làm việc chuyên môn, nghiệp vụ và 03 người làm việc hỗ trợ, phục vụ.

– Chỉ tiêu tuyển dụng năm 2019:  Tuyển dụng mới 5 người, tương ứng với số người làm việc chuyên môn, nghiệp vụ được Ủy ban Nhân dân giao tại Công văn số 307/UBND-NC ngày 25/01/2019. (theo danh sách đính kèm)

+  02 người chuyên ngành Kế toán: Tư vấn hỗ trợ công tác kế toán cho các HTX là yêu cầu rất lớn từ các HTX, đặc biệt là HTX nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

+  01người chuyên ngành Công nghệ thông tin: Mục đích Quản trị trang tin của Liên minh (xây dựng trang Web đã được UBND thành phố phê duyệt) và mạng LAN trong cơ quan. Hướng dẫn phần mềm kế toán cho các HTX.

+ 01 người chuyên ngành Luật hoặc Kinh tế: Mục đích tư vấn, hỗ trợ các HTX về pháp lý, kết nối thị trường, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cho các HTX, phân công phụ trách địa bàn quận, huyện.

+ 01 người chuyên ngành Tài chính tín dụng hoặc Tín dụng ngân hàng: chuyên theo dõi quản lý nguồn vốn được giao (ủy thác) 07 tỷ đồng năm 2019 từ Quỹ hỗ trợ HTX thuộc Liên minh HTX Việt Nam tại Công văn 128/CV-LMHTXVN, ngày 06/3/2019 của Liên minh HTX Việt Nam v/v phân giao chỉ tiêu vốn cho vay từ nguồn vốn Quỹ Trung ương và hướng dẫn thực hiện.

HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG.

1. Điều kiện, tiêu chuẩn:

a. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Hình thức tuyển dụng, thành phần hồ sơ:

a. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

b. Thành phần hồ sơ:

– Phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

 – Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

3. Quy định đăng ký vị trí dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 (một) vị trí việc làm.

Mục II. NỘI DUNG XÉT TUYỂN, CÁCH TÍNH ĐIỂM.

1. Nội dung xét tuyển:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Vòng 2 : Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

a. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã quyết định người trúng tuyển.

c. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

d. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

MỤC III: TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31 tháng 08 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

MỤC IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Kinh phí tổ chức:

Kinh phí tổ chức: Tự cân đối nguồn kinh phí hoạt động từ Ngân sách nhà nước cấp năm 2019 cho Liên minh HTX thành phố Cần Thơ.

2. Thời gian tổ chức

Dự kiến tháng 5 năm 2019

Mục V. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Ban Thường trực cơ quan Liên minh cùng với Cấp ủy họp đánh giá nhân sự cơ quan, xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí bổ sung nhân sự tuyển dụng mới, củng cố các phòng ban chuyên môn theo hướng sâu về chuyên môn, sát với địa bàn phân công phụ trách.

– Văn phòng và các phòng, ban chuyên môn thực hiện tốt kế hoạch này, phấn đấu hoàn thành trong năm 2019.

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

Vị trí việc làm cần tuyển dụng Bố trí công tác Mô tả vị trí việc làm Điều kiện đăng ký dự tuyển Số lượng Ghi chú
Trình độ chuyên môn Trình độ Ngọai ngữ, tin học… Điều kiện khác (nếu có)
 

1. Cán bộ phòng Tư vấn, hỗ trợ HTX

 

 

 

 

2. Cán bộ Quản lý các hoạt động tin học của cơ quan

 

 

 

 

 

 

3. Cán bộ theo dõi công tác tổ chức quản lý quỹ hỗ trợ HTX

 

 

 

 

 

 

 

4. Cán bộ Tư vấn pháp lý  và xúc tiến thương mại hỗ trợ HTX

 

 

 

 

Phòng Tư vấn và hỗ trợ Hợp tác xã

 

 

 

 

 

Văn phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Tổ chức – Phát triển HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Tư vấn – hỗ trợ HTX

 

– Công việc tư vấn giúp cho các HTX về chế độ Kế toán, phụ trách địa bàn

 

 

– Công việc  hướng dẫn phần mềm kế toán, quản trị trang Wed của Liên minh HTX TP.Cần Thơ và mạng LAN cơ quan

 

– Công việc thực hiện theo dõi quản lý nguồn vốn được giao (ủy thác) từ nguồn Quỹ hỗ trợ thuộc Liên minh HTX Việt Nam.

 

 

– Công việc tư vấn pháp lý, kết nối thị trường, giới thiệu sản phẩm của các HTX và Liên hiệp HTX, phụ trách địa bàn

 

 

– Đại học chuyên ngành kế toán.

 

 

 

 

 

– Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

– Đại học chuyên ngành Tài chính tín dụng hoặc Tín dụng ngân hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

– Đại học chuyên ngành Luật hoặc  chuyên ngành Kinh tế

 

– Trình độ B ngoại ngữ Anh; Trình độ A Tin học.

 

 

– Trình độ B ngoại ngữ Anh; Trình độ A Tin học.

 

 

 

 

 

– Trình độ B ngoại ngữ Anh; Trình độ A Tin học.

 

 

 

 

 

 

 

– Trình độ B ngoại ngữ Anh; Trình độ A Tin học.

 

02

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

– Chức danh nghề nghiệp: chuyên viên, mã số 01003

 

 

 

– Chức danh nghề nghiệp: chuyên viên, mã số 01003

 

 

 

 

 

 

– Chức danh nghề nghiệp: chuyên viên, mã số 01003

 

 

 

 

 

 

 

 

– Chức danh nghề nghiệp: chuyên viên, mã số 01003

 

Nguồn tin: cantho.gov.vn