Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2017

14/11/2017

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang thông báo tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, cụ thể như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

– Vị trí việc làm giáo viên trung học phổ thông: 22  chỉ tiêu, trong đó: Toán 01; Vật lý 01; Sinh học 01; Ngữ văn 03; Lịch sử 01; Giáo dục công dân 03; Thể dục – GDQP 03; Tin học 01; Tiếng Anh 08.

– Vị trí việc làm giáo viên trung học cơ sở: 03, trong đó: Đoàn đội 01; Mỹ thuật 01; Âm nhạc 01.

– Vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm: 01

– Vị trí việc làm thư viện: 03

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1.1. Người có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

1.2. Người từ đủ 18 tuổi trở lên.

1.3. Có đơn đăng ký dự tuyển, lý lịch rõ ràng và đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công việc; Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp.

1.4. Không dị dạng, khiếm khuyết về hình thể; phát âm chuẩn; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

1.5. Về trình độ ngoại ngữ, tin học

Người dự tuyển phải đạt tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ và tin học như sau:

1.5.1. Về ngoại ngữ

Theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: Đối với vị trí việc làm giáo viên trung học phổ thông; thiết bị, thí nghiệm; thư viện người dự tuyển phải có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2. Các vị trí việc làm còn lại phải có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1 (Riêng đối với người đăng ký dự tuyển ở vị trí việc làm giáo viên trung học phổ thông môn Tiếng Anh  thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2).

1.5.2. Về tin học

Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3. Đối tượng đăng ký dự tuyển

3.1. Vị trí việc làm giáo viên trung học phổ thông – Mã số: V.07.05.15

– Người dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học trở lên hệ chính quy, chuyên ngành sư phạm Toán, Vật lý, Sinh học, Ngữ Văn, Lịch sử, Tin học.

– Đối với vị trí việc làm giáo viên môn Giáo dục công dân: Người dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học trở lên hệ chính quy, chuyên ngành sư phạm Giáo dục công dân hoặc chuyên ngành sư phạm Giáo dục chính trị.

– Đối với vị trí việc làm giáo viên ngoại ngữ (Tiếng Anh): Người dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học trở lên hệ chính quy, chuyên ngành sư phạm Tiếng Anh hoặc chuyên ngành Tiếng Anh có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

– Đối với vị trí việc làm giáo viên thể dục – giáo dục quốc phòng: Người dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học trở lên hệ chính quy, chuyên ngành sư phạm Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng hoặc chuyên ngành sư phạm Thể dục thể thao – Giáo dục quốc phòng.

3.2.Vị trí việc làm giáo viên trung học cơ sở –  Mã số: V.07.04.12

– Đối với giáo viên đoàn đội: Người dự tuyển có bằng tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy, chuyên ngành sư phạm Văn – Đoàn đội; Toán – Đoàn đội… (có môn 2 là đoàn đội) hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng một môn và có Giấy chứng nhận công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

– Đối với giáo viên âm nhạc: Người dự tuyển có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên hệ chính quy, chuyên ngành sư phạm Âm nhạc.

3.3. Viên chức thiết bị, thí nghiệm – tạm xếp Mã số: V.07.05.15

Người dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học trở lên hệ chính quy, chuyên ngành sư phạm Vật lý (hoặc Hóa học, Sinh học), có chứng chỉ về nghiệp vụ công tác thiết bị, thí nghiệm ở trường phổ thông, đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm hoặc đăng ký dự tuyển ở vị trí việc làm giáo viên trung học phổ thông nhưng không trúng tuyển và có nguyện vọng được tuyển vào vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm. Trường hợp chưa có văn bằng, chứng chỉ về nghiệp vụ công tác thiết bị, thí nghiệm ở trường phổ thông thì phải có cam kết sau khi được tuyển dụng tham gia khóa bồi dưỡng và được cấp chứng chỉ về nghiệp vụ công tác thiết bị, thí nghiệm ở trường phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.4. Viên chức Thư viện – Mã số V.10.02.06

Người dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học trở lên hệ chính quy, chuyên ngành sư phạm Ngữ văn (hoặc Lịch sử, Địa lý), có chứng chỉ về nghiệp vụ công tác thư viện ở trường phổ thông, đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm thư viện hoặc đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm giáo viên trung học phổ thông nhưng không trúng tuyển và có nguyện vọng được tuyển vào vị trí việc làm thư viện. Trường hợp chưa có văn bằng, chứng chỉ về nghiệp vụ công tác thư viện trường học thì phải có cam kết sau khi được tuyển dụng tham gia khóa bồi dưỡng và được cấp chứng chỉ về nghiệp vụ công tác thư viện.

III. PHƯƠNG THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển: Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Cụ thể:

– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

– Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

IV. NỘI DUNG PHỎNG VẤN

– Các quy định của pháp luật về giáo dục và đào tạo;

– Sự hiểu biết, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí đăng ký dự tuyển.

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

+ Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

+ Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4×6), có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

+ Bản sao giấy khai sinh;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 về Hướng dẫn khám sức khỏe.

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (Tiếng Anh, Tin học,…) và kết quả học tập (có chứng thực) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

+ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) có chứng thực.

+ Bốn (04) phong bì có dán tem và địa chỉ của người nhận để gửi giấy báo dự thi phỏng vấn và kết quả xét tuyển.

+ Ảnh 4×6 (02 cái), ảnh chụp trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (ghi rõ họ tên phía sau ảnh)

Trường hợp thí sinh cố tình giả mạo các giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ để tham gia dự tuyển, nếu bị phát hiện sẽ bị xóa tên khỏi danh sách dự tuyển, bị đình chỉ thi phỏng vấn hoặc hủy bỏ kết quả nếu trúng tuyển.

VI. KINH PHÍ DỰ TUYỂN

Áp dụng Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (người dự tuyển nộp lệ phí xét tuyển trước ngày phỏng vấn 01 ngày)

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian nhận hồ sơ (trong thời hạn 20 ngày làm việc): Từ ngày 13/11/2017 đến hết ngày 08/12/2017.

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, số 2, Yết Kiêu, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Người dự tuyển trực tiếp đến nộp hồ sơ, không nhận hồ sơ qua đường bưu điện; không trả lại hồ sơ và lệ phí cho người dự tuyển khi không trúng tuyển hoặc trúng tuyển.

Mọi chi tiết xin liên hệ với Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo qua số điện thoại: 02193867723./.

Nguồn tin: hagiang.edu.vn