Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm học 2020 – 2021

17/02/2021

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-SNV ngày 05/01/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên, về việc phê duyệt Phương án tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, ƯU TIÊN TUYỂN DỤNG

1.  Điều kiện đăng ký dự tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– 18 tuổi trở lên. Riêng người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng điều kiện cụ thể của từng vị trí dự tuyển nêu tại mục chỉ tiêu tuyển dụng.

– Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp tương ứng với từng vị trí dự tuyển.

Lưu ý, không nằm trong các trường hợp: Không cư trú tại Việt Nam; Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.  Ưu tiên trong tuyển dụng:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng

Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2 theo quy định.

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

II. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG, XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng theo hình thức xét tuyển, thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Vị trí việc làm giáo viên:

Nội dung thi giảng: Thí sinh rút thăm tên bài, thứ tự thi giảng 01 tiết học (45 phút) trên lớp học giả định không có học sinh theo phân phối chương trình giáo dục phổ thông khối lớp 10, 11,

Thang điểm: 100 điểm.

Riêng vị trí việc làm giáo viên Giáo dục đặc biệt thực hiện phương án phỏng vấn theo quy trình quy định tại khoản b mục này.

Vị trí việc làm nhân viên, Giáo viên giáo dục đặc biệt: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển.

Nội dung ôn thi:

+ Nhân viên Thư viện: Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông; Quyết định số 01/2004/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông; Công văn  số 11185/GDTrH ngày 17/12/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông; Thông tư số 02/2015/TTLT-BVHTTDL- BNV ngày 19/5/2015 của Bộ Văn Hóa, thể thao và Du lịch – Bộ Nội vụ, quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện.

Nhân viên Thủ quỹ: Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 21- LĐ/QĐ ngày 28/01/1983 của Bộ Lao động về ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của một số chức danh viên chức nhà nước;

Nhân viên Thiết bị – Thí nghiệm: Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông; Thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT ngày 02/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập;

Nhân viên Giáo vụ: Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 07/2019/TT-BGDĐT ngày 02/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập; Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Giáo viên Giáo dục đặc biệt: Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về giáo dục hoà nhập đối với người khuyết tật; Thông tư số 17/2020/TT-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn Quốc gia về ngôn ngữ ký hiệu cho người khuyết tật.

Thời gian phỏng vấn: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị);

Thang điểm: 100 điểm.

Lưu ý: Tài liệu tham khảo được đăng tải kèm theo Kế hoạch này trên website Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ website: dienbien.edu.vn.

2.  Xác định người trúng tuyển:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm (cộng cả điểm ưu tiên – nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần 2.

III. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

1.  Ví trí việc làm giáo viên: 70 chỉ tiêu

 

STT

 

Vị trí tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng  

Yêu cầu về tiêu chuẩn vị trí việc làm

1 Giáo viên Ngữ văn 11  

 

 

 

 

 

 

Đáp ứng tiêu chuẩn vị trí việc làm giáo viên trung học phổ thông hạng III, mã số V.07.05.15 theo quy định tại Điều 6, Thông tư Liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT- BNV ngày 16/9/2015 của Liên bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập

2 Giáo viên Lịch sử 02
3 Giáo viên Địa lý 02
4 Giáo viên Toán 16
5 Giáo viên Vật lý 03
6 Giáo viên Hoá học 03
7 Giáo viên Sinh học 02
8 Giáo viên Thể dục 02
9 Giáo viên GDQP-AN 02
10 Giáo viên Tiếng Anh 16
11 Giáo viên Tiếng Trung Quốc 02
12 Giáo viên GDCD 02
13 Giáo viên Tin học 03
14 Giáo viên Giáo dục đặc biệt 04

Vị trí việc làm nhân viên: 17 chỉ tiêu

 

STT

 

Vị trí tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển

dụng

Yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo  

Ghi chú

1 Nhân viên Thư viện 03 Trung cấp trở lên Các yêu cầu khác thực hiện theo đúng quy định đối với

từng vị trí tuyển dụng

2 Nhân viên Thủ quỹ 03 Trung cấp trở lên
3 Nhân viên Thiết bị – Thí nghiệm 07 Cao đẳng trở lên
4 Nhân viên Giáo vụ 04 Cao đẳng trở lên

IV. TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng, Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, Ban Kiểm tra, sát hạch

Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng tuyển dụng, Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, Ban Kiểm tra, sát hạch theo quy định.

Hội đồng tuyển dụng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 2, Quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ; Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 9, Quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ; Ban Kiểm tra, sát hạch thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 8, Quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ.

2.  Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển

Căn cứ lượng thí sinh đăng ký dự tuyển, Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển thực hiện nhiệm vụ kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu dự tuyển theo phân công của Trưởng ban; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Trưởng ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển về nhiệm vụ được phân công.

– Thời gian: Từ ngày 18/02/2021 đến ngày 22/02/2021.

Địa điểm: Phòng họp số 2, tầng 3, Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên. Địa chỉ: Số 867, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

3.  Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2

Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển lập danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 trình Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng ký gửi Thông báo triệu tập thí sinh tới người đăng ký dự tuyển theo địa chỉ người dự tuyển đã đăng ký, đồng thời đăng tải trên website của Sở Giáo dục và Đào tạo và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Thời gian: Từ ngày 23/02/2021 đến ngày 24/02/2021.

Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên. Địa chỉ: Số 867, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

4.  Khai mạc kỳ thi, rút thăm thứ tự thi giảng

4.1. Khai mạc kỳ thi

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 01/3/2021.

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Điện Biên. Địa chỉ: Tổ dân phố 12, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

4.2.  Rút thăm thứ tự thi giảng

Thời gian: 10 giờ 00 ngày 01/3/2021.

Địa điểm: Tại các phòng thi giảng của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh. Địa chỉ: Tổ dân phố 12, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

5.  Tổ chức thi thực hành, phỏng vấn

Ban Kiểm tra, sát hạch tổ chức thực hiện chấm điểm thực hành 01 tiết dạy (45 phút) trên lớp học giả định đối với vị trí việc làm giáo viên (sử dụng mẫu phiếu đánh giá, xếp loại giờ dạy giáo viên trung học theo mẫu quy định tại Công văn số 411/GDĐT-GDTrH ngày 09/3/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo, sau khi chấm quy đổi thang điểm 100); chấm điểm phỏng vấn (tối đa 30 phút) đối với vị trí việc làm nhân viên; đảm bảo nguyên tắc mỗi thí sinh dự thi phải có ít nhất từ 02 thành viên trở lên chấm điểm.

Tổng hợp kết quả điểm phỏng vấn, thực hành kèm theo từng phiếu chấm điểm đối với từng thí sinh, đựng trong túi dán kín, niêm phong và bàn giao cho Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng.

Thời gian tổ chức thi thực hành, phỏng vấn: Từ ngày 03/3/2021 đến ngày 05/3/2021.

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Điện Biên. Địa chỉ: Tổ dân phố 12, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Lưu ý: Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm thi phỏng vấn, thực hành.

6.  Thông báo kết quả xét tuyển dụng

Dự kiến thông báo kết quả xét tuyển dụng ngày 20/3/2021 tại Sở Giáo dục và Đào tạo, website Sở Giáo dục và Đào tạo.

7.  Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Sau khi Thông báo kết quả xét tuyển, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ qua phòng Tổ chức cán bộ – Sở Giáo dục và Đào tạo, số điện thoại 02153.827.139, email: phongtccb.sodienbien@moet.edu.vn.

***** Tài liệu đính kèm:

– Tài liệu tham khảo xem tại đây

Nguồn tin: dienbien.edu.vn