Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

24/06/2019

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GDĐT năm 2019; Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GDĐT năm 2019.

Căn cứ công văn số 616/SNV-CCVC ngày 14/6/2019 của Sở Nội vụ về việc tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2019.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GDĐT năm 2019 như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1.1. Người đăng ký dự tuyển (sau đây gọi là thí sinh) phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

f) Thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn từ loại khá trở lên, phù hợp với nhóm chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng của đơn vị có nhu cầu tuyển dụng và phải có bản cam kết công tác ít nhất 05 năm tại tỉnh Lạng Sơn sau khi được tuyển dụng.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

2.1. Thí sinh đăng ký dự tuyển giáo viên cấp trung học phổ thông

– Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông phù hợp với yêu cầu của chức danh nghề nghiệp (riêng thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường THPT chuyên Chu Văn An phải có bằng tốt nghiệp đại học từ loại giỏi trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm).

– Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương trở lên hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số.

– Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ khác trình độ tương đương trở lên hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số.

– Có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc có chứng chỉ tin học trình độ tương đương trở lên.

 2.2. Thí sinh đăng ký dự tuyển giáo viên cao đẳng sư phạm

 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Hành chính học, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên.

 Có chứng chỉ ngoại ngữ và tin học tương tự như các thí sinh dự tuyển làm giáo viên cấp trung học phổ thông.

 2.3. Thí sinh đăng ký dự tuyển nhân viên

Trình độ chuyên môn

 – Đối với nhân viên văn thư; thư viện: Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên, có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm.

 – Đối với nhân viên thiết bị, thí nghiệm: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

Trình độ tin học, ngoại ngữ

– Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương trở lên hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số.

– Có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc có chứng chỉ tin học trình độ tương đương trở lên.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

3.1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

3.2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ 19/8/1945 về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

3.3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

3.4. Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

3.5. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển trong các kỳ thi tuyển lần sau.

4. Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức

4.1. Đối tượng áp dụng

– Các đối tượng quy định tại Khoản 7 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

– Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng cử tuyển được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cử đi đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp theo chế độ cử tuyển theo quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được UBND tỉnh phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức (được tuyển dụng không qua thi vào viên chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT).

4.2. Quy trình xem xét tiếp nhận vào viên chức: Thực hiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu, cụ thể:

TT             Chuyên

               ngành

Đơn vị

Toán học Vật lý Sinh học Ngữ

văn

Lịch sử GDCD  Tiếng Anh QL hành chính NN Văn thư Thư viện Thiết bị, thí nghiệm
1 THPT chuyên Chu Văn An 1 1
2 THPT DTNT tỉnh 1
3 THPT Việt Bắc 1 1 1
4 THPT Hoàng Văn Thụ  1 1 1
5 THPT Cao Lộc 1 1
6 THPT Đồng Đăng 1 1 1
7 THPT Ba Sơn 1 1 1
8 THPT Lộc Bình 1 2 1
9 THPT Na Dương 1 1 1
10 THPT Tú Đoạn 1 1 1
11 THPT Đình Lập 2 1 1
12 THPT Vân Nham 2 1 1
13 THPT Tân Thành 1 1 1 1 1
14 THPT Chi Lăng 1 1 1 1
15 THPT Hòa Bình 1 1 1
16 THPT Tràng Định 2 1 2 3 1
17 THPT Bình Độ 1 1 1 1 1
18 THPT Văn Lãng 1 1 1
19 THPT Vũ Lễ 1 1 1
20 THPT Bình Gia 1 1
21 THPT Văn Quan 1 1
22 THPT Lương Văn Tri 1
23 THPT Bắc Sơn 1 1
24 THPT Pác Khuông 1
25 THPT Hữu Lũng 1
26 THPT Đồng Bành 1
27 TT GDTX 2 tỉnh 2 1
28 PTDTNT THCS&THPT huyện Lộc Bình 1 1
29 PTDTNT THCS huyện Cao Lộc 1
30 PTDTNT THCS huyện Văn Lãng 1
31 PTDTNT THCS huyện Đình Lập 1
32 Trường CĐSP Lạng Sơn 1
  Tổng cộng 9 7 6 6 4 4 8 1 8 6 27
Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP do Sở GDĐT phát hành.

Người đăng ký dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển, giả mạo hồ sơ, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển, bị xử lý theo quy định và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong kỳ tuyển dụng tiếp theo.

2. Hồ sơ thí sinh trúng tuyển: Mỗi cá nhân sau khi nhận được thông báo trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức nộp 01 bộ hồ sơ gồm có:

2.1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

2.2. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

2.3. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT.

2.4. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

2.5. Một số thành phần hồ sơ khác, gồm:

a) Bản sao sổ hộ khẩu (nếu thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn).

b) Bản cam kết công tác ít nhất 05 năm tại đơn vị đăng ký dự tuyển (nếu thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn); Bản cam kết công tác ít nhất 10 năm tại tỉnh Lạng Sơn (nếu thí sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách thu hút tại quyết định số 23/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 1215/QĐ-UBND).

2.6. Danh mục hồ sơ theo mẫu (02 bản)

Lưu ý:

Khi trúng tuyển thí sinh phải xuất trình bản chính các văn bằng chứng chỉ để Hội đồng tuyển dụng thẩm tra, xác minh trước khi ra quyết định tuyển dụng.

Những người đăng ký thi tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ trúng tuyển. Nếu người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển, giả mạo hồ sơ, sử dụng văn bằng chứng chỉ không đúng quy định sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển, bị xử lý theo quy định và không tiếp nhận trong kỳ tuyển dụng tiếp theo.

IV. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Hình thức

Thực hiện tuyển dụng viên chức thông qua hình thức thi tuyển.

2. Nội dung

Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng thi như sau:

2.1. Vòng 1

2.1.1. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy

2.1.2. Nội dung thi: gồm 3 phần (tất cả thí sinh đăng ký dự tuyển giáo viên trung học phổ thông; giáo viên cao đẳng sư phạm; nhân viên văn thư; thư viện; thiết bị, thí nghiệm).

– Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi; thời gian thi 60 phút.

  Nội dung: Kiến thức về Luật viên chức; Luật giáo dục; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng.

– Phần II: Tiếng Anh 30 câu hỏi; thời gian thi 30 phút.

Nội dung: Kiến thức tiếng Anh theo yêu cầu chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm.

Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tiếng Anh thì người dự tuyển không phải thi tiếng Anh tại vòng 1.

– Phần III: Tin học 30 câu hỏi; thời gian thi 30 phút.

Nội dung: Kiến thức tin học theo yêu cầu chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm.

Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học thì người dự tuyển không phải thi tin học tại vòng 1.

2.1.3. Xét kết quả vòng 1

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi theo quy định, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì thí sinh được thi tiếp vòng 2.

2.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

  2.2.1. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển  giáo viên cấp trung học phổ thông, giáo viên trường CĐSP

– Hình thức thi: Thực hành giảng dạy 01 mục, hoặc 01 phần nội dung 01 tiết học của bộ môn dự tuyển theo chương trình của cấp học quy định.

– Nội dung thi: Kiến thức, kỹ năng chuyên môn liên quan đến nội dung bài học của cấp học, môn học theo yêu cầu chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm.

– Thời gian thi: 30 phút.

– Thang điểm: 100 điểm.

 2.2.2. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển nhân viên văn thư; thư viện; thiết bị, thí nghiệm

– Hình thức thi: Thi viết.

  – Nội dung thi: Kiến thức, kỹ năng thực hiện hiệm vụ theo yêu cầu chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm.

– Thời gian thi: 180 phút.

– Thang điểm: 100 điểm.

3. Điều kiện miễn thi ngoại ngữ, tin học vòng 1

3.1. Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

– Người dự tuyển làm viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

3.2. Miễn phần thi Tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2019

4.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau: Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên; Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) theo quy định tại mục I.3 cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm mà thí sinh đã đăng ký dự tuyển.

4.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) theo quy định tại mục I.3 bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH, NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ HỒ SƠ THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

1. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận phiếu dự tuyển

– Thời gian phát hành và nhận phiếu dự tuyển: Từ ngày 21/6/2019 đến hết ngày 20/7/2019 (trong giờ hành chính, ngày làm việc).

– Địa điểm phát hành và nhận phiếu dự tuyển: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn (Số 06, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

– Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.

2. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ thí sinh trúng tuyển

– Thời gian phát hành và nhận hồ sơ thí sinh trúng tuyển: Sau khi có thông báo kết quả điểm thi và kết quả trúng tuyển, gửi kèm thông báo công nhận kết quả trúng tuyển tới người dự tuyển.

– Địa điểm nhận hồ sơ thí sinh trúng tuyển: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn.

VI. LỆ PHÍ THI TUYỂN

Thực hiện theo hướng dẫn quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, cụ thể:

– Dưới 100 thí sinh: Thu 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

– Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: Thu 400.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

– Từ 500 thí sinh trở lên: Thu 300.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

VII. DANH SÁCH THÍ SINH CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GDĐT được thông báo trên trang thông tin điện tử của Sở GDĐT Lạng Sơn tại địa chỉ: http://sogdlangson.edu.vn và niêm yết công khai tại Sở GDĐT Lạng Sơn.

Thời gian, địa điểm thi tuyển sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở GDĐT Lạng Sơn tại địa chỉ: http://sogdlangson.edu.vn đồng thời gửi kèm giấy triệu tập cho thí sinh có đủ điều kiện dự thi tuyển theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký.

Kết quả điểm thi và kết quả trúng tuyển sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở GDĐT tại đại chỉ: http://sogdlangson.edu.vn đồng thời gửi cho thí sinh theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký.

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Kiến thức chung

1.1. Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 (Điều: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 26).

1.2. Luật Giáo dục năm 2005 số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 (Điều: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 70, 72, 73, 77, 78, 86).

1.3. Luật giáo dục sửa đổi năm 2009 số 44/2009/QH12 ngày 25/11/2009 (Điều 1, Khoản 4, 23, 25).

1.4. Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH ngày 31/12/2015 của Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật giáo dục (Điều: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 70, 72, 73, 77, 78, 86).

1.5. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (Điều:1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 37, 38, 42).

1.6. Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập iều 2, Khoản: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).

1.7. Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức (Điều: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18).

1.8. Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Điều: 16, 17, 20, 21, 27, 30, 31, 32, 34, 35).

1.9. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Qui định về đạo đức nhà giáo.

2. Chuyên ngành

– Đối với vị trí giáo viên trung học phổ thông, giảng viên CĐSP: Sách giáo khoa chuyên môn liên quan đến nội dung bài học của cấp học, môn học; sách hướng dẫn giáo viên soạn giáo án và giải quyết tình huống sư phạm.

– Đối với vị trí nhân viên Văn thư, thư viện, thiết bị, thí nghiệm: Kiến thức, kỹ năng thực hiện công việc theo vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Thông tin cụ thể liên quan đến kỳ thi tuyển dụng viên chức, thí sinh liên lạc theo địa chỉ: Phòng Tổ chức cán bộ Sở GDĐT Lạng Sơn; địa chỉ: Số 06, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn; điện thoại: 0253.812.606.

Văn bản này được thông báo rộng rãi, công khai trên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GDĐT, Website:http://sogdlangson.edu.vn và niêm yết tại Sở GDĐT Lạng Sơn./.

Nguồn tin: sogdlangson.edu.vn