Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang kéo dài thời hạn nhận Phiếu ĐKDT viên chức năm 2022

28/07/2022

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang kéo dài thời hạn nhận Phiếu ĐKDT viên chức năm 2022, như sau:

Thực hiện Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 28/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021.

Căn cứ Văn bản số 727/SNV-CCVC ngày 26/7/2022 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức năm 2021.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang Thông báo kéo dài thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021 theo Thông báo số 37/TB-SLĐTBXH ngày 22/6/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tuyển dụng viên chức năm 2021 đến hết ngày 31/7/2022.

( Có Thông báo số 37/TB-SLĐTBXH gửi kèm theo)

Thông báo này được đăng trên Báo Tuyên Quang điện tử, Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Trang thông tin điện tử Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang.

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn

>>>>> Xem thêm: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2022