Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định tuyển dụng viên chức năm 2023

19/09/2023

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/06/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư và Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Liên Bộ: Y tế, Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ; Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Liên Bộ: Y tế, Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược; Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV 07/10/2015 của Liên Bộ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y và Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế;
Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 13/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 26/2022/TT-BLĐTBXH ngày 12/12/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành công tác xã hội;
Căn cứ Thông tư số 29/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thành lập, giải thể; tổ chức hoạt động, khung danh mục vị trí việc làm và định mức số người làm việc; nội quy, quy chế; mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành quản học viên; trang phục của viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập;
Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;
Căn cứ Nghị quyết số 97/2023/NQ-HĐND ngày 29/08/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định quy định nội dung chi, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định;
Căn cứ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Nam Định ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định;
Căn cứ Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 của UBND tỉnh Nam Định về việc tạm giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, các tổ chức hội của tỉnh Nam Định năm 2023 và giao bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm học 2022 – 2023;
Căn cứ Công văn số 590/UBND-VP8 ngày 13/09/2023 của UBND tỉnh Nam Định về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định năm 2023;
Căn cứ Kế hoạch số 32/KH-SLĐTBXH ngày 07/06/2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2023;
Căn cứ Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Xét đề nghị tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở năm 2023. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở, năm 2023.

I. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng chỉ tiêu 24 chỉ tiêu, cụ thể như sau:
– Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nam Định: 02 chỉ tiêu;
– Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Nam Định: 07 chỉ tiêu;
– Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Nam Định: 05 chỉ tiêu;
– Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Nam Định: 10 chỉ tiêu.
Có Phụ lục chi tiết về đơn vị cần tuyển, vị trí việc làm, chỉ tiêu tuyển dụng, chức danh nghề nghiệp và trình độ, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo của từng vị trí việc làm cần tuyển đính kèm Thông báo này.
II. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:
1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung:
a) Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
– Từ đủ 18 tuổi trở lên.
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm Thông báo này).
– Có lý lịch rõ ràng.
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.
– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
2. Tiêu chuẩn, điều kiện theo từng vị trí việc làm: Theo Phụ lục đính kèm Thông báo này.
3. Chế độ ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:
Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng: Thực hiện theo Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

III. Kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển, hình thức, thời hạn, địa điểm nộp, tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
1. Kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng
a) Người đăng ký dự tuyển kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu đính kèm Thông báo này.
b) Người đăng ký dự tuyển chỉ được nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển và chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm của một trong bốn đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; nếu đăng ký dự tuyển vào từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị hoặc đăng ký dự tuyển vào từ hai đơn vị trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển.
c) Người đăng ký dự tuyển phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển. Phiếu đăng ký dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy, nhưng không được tẩy xóa, sửa chữa.
d) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.
Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
đ) Đối với những người đăng ký dự tuyển hiện đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập hoặc công chức các cơ quan hành chính nhà nước phải được thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng ý bằng văn bản cho phép đăng ký tham gia dự tuyển.
2. Hình thức, thời hạn, địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển
a) Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bằng một trong ba hình thức sau:
– Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định – Tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định (Số 40, đường Mạc Thị Bưởi, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định).
– Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính gửi đến địa chỉ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định – Tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định (Số 40, đường Mạc Thị Bưởi, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định).
– Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo hình thức trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định, tại địa chỉ: https://soldtbxh.namdinh.gov.vn (vào banner Tuyển dụng viên chức năm 2023 và làm theo hướng dẫn).
b) Thời hạn nộp Phiếu đăng ký dự tuyển
– Thời hạn người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 19/09/2023 đến trước 17 giờ ngày 30/10/2023 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc
– Thời hạn người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển gửi theo đường bưu chính được gửi thư bảo đảm và được gửi đến điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 19/9/2023 đến trước 17 giờ ngày 30/10/2023.
– Thời hạn người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo hình thức trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định, tại địa chỉ: https://soldtbxh.namdinh.gov.vn: Từ ngày 19/9/2023 đến trước 17 giờ ngày 26/10/2023 (để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện xác nhận đăng ký thành công và tổng hợp vào danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển).
Khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bằng hình thức nộp trực tiếp, gửi theo đường bưu chính thì gửi kèm 03 phong bì có dán tem, ghi rõ họ và tên, địa chỉ của người nhận và số điện thoại di động liên hệ (để báo tin).
c) Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với hình thức nộp trực tiếp và theo đường bưu chính: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định – Tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định (Số 40, đường Mạc Thị Bưởi, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định).
IV. Phương thức tuyển dụng:
Sau khi tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Hội đồng tuyển dụng viên chức sẽ xem xét và quyết định phương thức tuyển dụng như sau:
– Đối với vị trí việc làm tuyển dụng không yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và sử dụng được ngoại ngữ thì tổ chức tuyển dụng bằng phương thức xét tuyển.
– Đối với vị trí việc làm tuyển dụng mà yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam thì tổ chức tuyển dụng bằng phương thức thi tuyển hoặc xét tuyển. Trường hợp tất cả người đăng ký dự tuyển có tài liệu minh chứng đủ giá trị pháp lý của cơ quan có thẩm quyền cấp về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc kê khai rõ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển trong Phiếu đăng ký dự tuyển thì mới tổ chức tuyển dụng bằng phương thức xét tuyển.

V. Nội dung và hình thức tuyển dụng
1. Nội dung và hình thức thi tuyển
Việc thi tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:
1.1 Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung
a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy.
b) Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:
– Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút.
– Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.
– Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.
c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:
Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;
Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận;
d) Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.
đ) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
1.2 Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
a) Hình thức thi: Phỏng vấn
b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
c) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị);
d) Thang điểm: 100 điểm;
đ) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
1.3. Xác định người trúng tuyển:
a) Xác định người trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
b) Người không trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
c) Đối tượng và điểm ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
d) Trường hợp người dự thi thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả của vòng 2.
1.4. Thời gian, địa điểm thi tuyển: Dự kiến tổ chức thi vòng 1 vào tháng 11/2023, tổ chức thi vòng 2 vào tháng 12/2023. Thời gian thi, địa điểm thi cụ thể, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo sau.
2. Nội dung và hình thức Xét tuyển
Việc xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:
2.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
2.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
a) Hình thức thi: Phỏng vấn
b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
c) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị);
d) Thang điểm: 100 điểm;
đ) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
2.3. Cách xác định người trúng tuyển
a) Xác định người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
b) Người không trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
c) Đối tượng và điểm ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
d) Trường hợp người dự thi thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả của vòng 2.
2.4. Thời gian, địa điểm xét tuyển: Dự kiến tổ chức xét tuyển vòng 2 vào tháng 11/2023. Thời gian xét tuyển vòng 2, địa điểm xét tuyển vòng 2 cụ thể, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo sau.
VI. PHÍ TUYỂN DỤNG
Mức thu và việc sử dụng phí tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính và các văn bản khác có liên quan.
Trên đây là Thông báo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định năm 2023. Thông báo này được:
– Niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định, trụ sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và trụ sở các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng viên chức.
– Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại địa chỉ: https://soldtbxh.namdinh.gov.vn; đăng trên Báo Nam Định điện tử tại địa chỉ: https://baonamdinh.vn.
Hội đồng tuyển dụng viên chức còn có các Thông báo khác liên quan đến kỳ tuyển dụng và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định tại địa chỉ: https://soldtbxh.namdinh.gov.vn, niêm yết công khai tại các địa chỉ đã nêu ở trên.
Thông tin chi tiết về kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định năm 2023 hoặc vướng mắc cần giải đáp, đề nghị liên hệ với Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định, số điện thoại 02283.846.953 để được hướng dẫn, giải đáp./.

***** Đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: soldtbxh.namdinh.gov.vn