Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2020

01/10/2020

Trên cơ sở Kế hoạch số 55/KH-SLĐTBXH ngày 25/9/2020 V/v tuyển dụng viên chức năm 2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể như sau:

I.SỐ LƯỢNG VÀ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Tổng số lượng viên chức cần tuyển: 02 chỉ tiêu

Vị trí việc làm cần tuyển: Y tế, điều dưỡng, điều trị phục hồi sức khỏe (Mã vị trí 08) làm việc tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội.

II.TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN

2.1 Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Thí sinh đăng ký dự tuyển cần đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện như sau:

– Thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức, Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ- CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ và khoản 1 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ- CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, cụ thể:

– Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt

– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

– Có lý lịch rõ ràng.

– Có trình độ chuyên môn, yêu cầu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

Những thí sinh sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực về hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

– Công chức, viên chức bị kỷ luật buộc thôi việc ở ngành hoặc lĩnh vực công tác có liên quan đến vị trí đăng ký dự tuyển trong vòng 12 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

2.2 Yêu cầu chuyên môn, trình độ đối với vị trí tuyển dụng

– Trình độ chuyên môn: Bác sĩ hạng III (mã số: V.08.01.03) hoặc Y sĩ đa khoa hạng IV (mã số V.08.03.07) (kể cả y sĩ đa khoa văn bằng 2; văn bằng ghi y sĩ nhưng bảng điểm thể hiện y sĩ đa khoa).

– Trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản tho quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định tại công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc qyu đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

– Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương theo quy định tại công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tin học và công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phúc đáp công văn số 4453/BNV –CCVC ngày 22/10/2014 của Bộ Nội vụ V/v quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ.

2.3.Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

– Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng

– Người dân tộc thiểu số, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng

– Trường hợp thí sinh dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng

III.THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ DỰ TUYỂN

3.1 Hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Phiếu đăng ký dự tuyển (Ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP Ngày 29/11/2018, Được đăng tải trên website của Sở Lao động – TBXH địa chỉ: soldtbxh.phuyen.gov.vn).

– 04 bì thư có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại thí sinh dự tuyển tại nơi nhận.

– Bản phô tô có chứng thực: bằng tốt nghiệp; bảng điểm học tập; chứng chỉ tin học và ngoại ngữ.

3.2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ tiếp nhận: tại Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên. Địa chỉ: 02 Tố Hữu, Phường 9, TP. Tuy Hòa, Phú Yên. ĐT: 0257.3845289.

3.3 Thời gian tiếp nhận hồ sơ

– Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 30/10/2020 (trong giờ hành chính).

– Nội dung, hình thức xét tuyển

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo 02 vòng, cụ thể như sau:

+ Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển.

+ Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra năng lực về trình độ chuyên môn và nghiệp vụ của người dự tuyển. (Do điều kiện khách quan, nên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội không trực tiếp xét tuyển vòng 2, mà gửi danh sách thí sinh trúng tuyển vòng 1 sang Sở Y tế để tổ chức xét tuyển vòng 2 theo Kế hoạch số 2358/KH-SYT ngày 22/9/2020 của Sở Y tế).

3.4. Lệ phí tuyển dụng

Trên cơ sở số lượng hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển, Hội đồng xét tuyển sẽ thông báo mức phí dự tuyển viên chức theo đúng quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

IV. TỔ CHỨC XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

4.1 Quy trình xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu phù hợp yêu cầu của vị trí việc làm thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100

Tài liệu ôn tập được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế: http://phuyen.gov.vn/wps/portal/soyte hoặc phuye.gov.vn (lưu ý: thí sinh tự tải tài liệu để nghiên cứu, Hội đồng xét tuyển không tổ chức ôn tập)

4.2. Xác định người trúng tuyển

Trên cơ sở kết quả xét tuyển vòng 2 của Sở Y tế gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Hội đồng xét tuyển viên chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ xác định người trúng tuyển:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện

– Có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định người trúng tuyển.

– Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng

– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau

4.3 Thông báo kết quả, kiểm tra hồ sơ tuyển dụng và ra quyết định tuyển dụng viên chức:

– Chậm nhất là 10 ngày sau ngày nhận được báo cáo kết quả vòng 2 của Hội đồng xét tuyển Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ niêm yết công khai kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển tại cơ quan làm việc và đăng tải trên trang thông tin của Sở tại địa chỉ phuyen.gov.vn; gửi thông báo kết quả xét tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký (đã ghi trên bì thư khi nộp hồ sơ dự tuyển).

– Sau khi niêm yết công khai kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển trong thời hạn 15 ngày, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ phê duyệt kết quả tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Đồng thời nêu rõ thời gian người trúng tuyển phải xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định và ký hợp đồng làm việc.

– Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức.

– Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp

– Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng

thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển hoặc trong trường hợp cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới trong cùng năm tuyển dụng đối với vị trí có yêu cầu về chuyên ngành đào tạo giống như vị trí việc làm mà người dự tuyển đã đăng ký trong năm tuyển dụng.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề mà bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo quy định mục 2.

Lưu ý: Kể từ thời điểm đăng ký tham gia xét tuyển, thí sinh thường xuyên theo dõi, truy cập vào các trang thông tin của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Y tế để cập nhập các thông báo liên quan đến công tác xét tuyển viên chức.

Trên đây là nội dung thông báo tuyển dụng viên chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2020. Mọi thắc mắc xin liên hệ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (qua Văn phòng – Số điện thoại: 3.845.389) để được giải đáp.

Nguồn tin: sonoivu.phuyen.gov.vn