Sở Lao động – Thương binh và Xã Hội tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020

06/04/2021

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành quy định phân cấp quản lý viên chức; Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị; Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Quyết định số 217/QĐ- UBND ngày 08/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Quyết định số 2111/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung Kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020,

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang Thông báo bổ sung kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020, như sau:

1.  Chỉ tiêu và vị trí việc làm, chức danh viên chức cần tiếp nhận

Chỉ tiêu tiếp nhận: 02 chỉ tiêu.

Đơn vị, vị trí việc làm, chức danh tiếp nhận:

Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em: 01 chuyên viên làm công tác xã hội, Quỹ bảo trợ trẻ em.

Trung tâm Dịch vụ việc làm: 01 chuyên viên tư vấn giới thiệu việc làm

2.  Điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận

Bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, ngành nghề đào tạo và kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí việc làm, chức danh cần tiếp nhận (có Kế hoạch chi tiết tiếp nhận viên chức kèm theo).

Được sự nhất trí cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo phân cấp đang quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Có sức khỏe tốt; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

đ) Đối với viên chức dự tuyển vào làm công chức ngoài việc đảm bảo các quy định tại điểm a, b, c, d mục này còn phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.

3.  Hồ sơ đăng ký

Người đăng ký dự tuyển vào làm viên chức phải nộp 02 bộ hồ sơ về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, thành phần hồ sơ gồm:

Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu 01);

Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (đối với người dự tuyển đang là công chức); Sơ yếu lý lịch theo mẫu HS02-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (đối với người dự tuyển đang là viên chức)

Bản sao Giấy khai sinh;

Phiếu lý lịch tư pháp (Sở Tư pháp cấp);

Quyết định tuyển dụng (bản sao);

Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác của người dự tuyển có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đang công tác;

Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;

Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đang quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

4.  Thời gian, địa điểm và người tiếp nhận hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 05/4/2021 đến hết ngày 04/5/2021, trong giờ hành chính.

Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang (số 14, đường Lý Thánh Tông, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

Người tiếp nhận hồ sơ: Bà Trịnh Thúy Ngân, Phó Chánh Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (số điện thoại cơ quan 02073.822.697; số điện thoại cá nhân 0912 952 599).

***** Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: Biểu kèm theo thông báo 133

– Phiếu đăng ký dự tuyển: 133slđtbxh-4-5

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn