Sở Nội vụ Hòa Bình tuyển dụng viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, UBND các huyện năm 2019

18/11/2019

Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác làm việc tại các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2019;

Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình thông báo tuyển dụng viên chức tỉnh Hòa Bình năm 2019 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG: 04 chỉ tiêu.

Chi tiết về số lượng chỉ tiêu, trình độ chuyên ngành và vị trí việc làm tuyển dụng (có biểu chi tiết kèm theo), thông báo công khai trên Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình, đăng tải trên cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình, trên trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tại địa chỉ: sonoivu.hoabinh.gov.vn.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng và điều kiện đăng ký dự tuyển:

(1) Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật, có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên ngày 29/11/2005 của Quốc hội,tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;

b) Đạt giải ba cá nhân trởlên tại cuộc thi khoa học – kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;

c) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

(2) Người có trình độ thạc sĩ trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c khoản (1) nêu trên;

b) Tốt nghiệp đại học loại khá trở lênvà có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

(3) Người có trình độ tiến sĩ trong độ tuổi theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CPngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại điểm a và điểm b khoản (2) nêu trên.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Người tham gia dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ rút gọn, gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đăng ký dự tuyển kèm theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ);

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao các văn bằng, bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trong trường hợp trên, bằng tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo nước ngoài không ghi rõ loại khá, giỏi, xuất sắc thì bổ sung các tài liệu chứng minh kết quả học tập của người dự tuyển đạt loại khá, giỏi, xuất sắc theo xếp loại của trường (ví dụ bảng đánh giá xếp loại của trường; thư xác nhận của trường là đạt loại khá, giỏi, xuất sắc…).

– Chứng chỉ phù hợp theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển;

– Bằng khen, giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực chứng minh đạt giải cá nhân trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học đáp ứng quy định tại Khoản 1, Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

– Bản công nhận của Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo về văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp theo quy định tại Quyết định số 21/VBHN-BGDĐT ngày 16/6/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với văn bằng do cơ sở giáo dục đào tạo nước ngoài cấp).

– 03 phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

Túi đựng hồ sơ ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và danh mục những thành phần tài liệu trên.

Hồ sơ dự tuyển nộp trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày có thông báo tuyển dụng.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện tuyển dụng thông qua xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển: Căn cứ quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, nội dung xét tuyển như sau:

-Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển đảm bảo theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP. Những thí sinh có hồ sơ đủ điều kiện theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ sẽ tiếp tục vào vòng phỏng vấn;

-Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100;

– Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm phỏng vấn và điểm ưu tiên

(nếu có).

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức thực hiện như sau:

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm (của từng đơn vị).

b) Trường hợp có 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển, người có giải thưởng cá nhân cao hơn theo thứ tự quy định tại Khoản 1, Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP là người trúng tuyển; nếu giải thưởng cá nhân bằng nhau thì người có điểm học tập cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm học tập bằng nhau thì người có điểm tốt nghiệp cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn chưa xác định được trúng tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. NỘI DUNG ÔN TẬP

Danh mục tài liệu ôn tập đã được Hội đồng xét tuyển viên chức tỉnh Hòa Bình năm 2019 phê duyệt tại Quyết định số 655/QĐ-HĐXTVC ngày 11/11/2019 (Có danh mục tài liệu ôn tập kèm theo), được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình theo địa chỉ: sonoivu.hoabinh.gov.vn và niêm yết tại Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình. Thí sinh tự nghiên cứu tài liệu ôn tập theo danh mục tài liệu đã được Hội đồng xét tuyển phê duyệt.

V.THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ.

– Từ ngày 12/11/2019 đến hết ngày 12/12/2019;

– Thời gian: Sáng từ 7h30’-11h30’, chiều từ 13h30’- 1700’ (trừ thứ 7 và chủ nhật);

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hòa Bình. Địa chỉ: Số 485, đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Chỉ tiếp nhận các hồ sơ đủ thành phần theo quy định của Thông báo và do người đăng ký dự tuyển trực tiếp đến nộp. Không trả lại hồ sơ đối với tất cả các trường hợp đăng ký dự tuyển.

2.Lệ phí dự xét tuyển:Không thu lệ phí thi đối với thí sinh dự tuyển.

VI.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ sẽ tổng hợp hồ sơ dự tuyển, báo cáo Hội đồng xét tuyển viên chức của tỉnh và tổ chức thực hiện theo đúng quy định;

2. Thời gian và địa điểm xét tuyển: Lịch cụ thể sẽ thông báo đến từng thí sinh và được cập nhật trên trang thông tin điện tử Sở Nội vụ (địa chỉ sonoivu.hoabinh.gov.vn).

Mọi thông tin chi tiết, đề nghị cập nhật trên trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình hoặc liên hệ qua Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình, điện thoại: 02183.852.996 để được hướng dẫn./.

Nguồn tin: Báo Hòa Bình