Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang thông báo kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2021

24/11/2021

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, về việc Phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2021;

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2021, như sau:

I. CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾP NHẬN

1. Số lượng chỉ tiêu tiếp nhận

Tiếp nhận 02 chỉ tiêu

 

STT

 

Tên đơn vị

Số lượng, chỉ tiêu Vị trí việc làm, chức danh tiếp nhận Yêu cầu về trình độ  chuyên  môn, Ngành, chuyên ngành và kinh nghiệm công tác
I Tổng cộng 02
 

 

 

 

1

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông  

 

01

 

 

An toàn thông tin Hạng III

Đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin có đủ tiêu chuẩn, điều  kiện  và  kinh  nghiệm  công  tác theo quy định hiện hành của nhà nước và của tỉnh.
 

01

 

Quản trị viên hệ thống Hạng III

Đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin hoặc  chuyên ngành Điện  tử,  viễn  thông  có  đủ  tiêu chuẩn, điều kiện và  kinh  nghiệm  công  tác  theo quy  định hiện hành của nhà nước và của tỉnh.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận

– Công chức, viên chức đang công tác trong tỉnh.

– Bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tiếp nhận.

– Được sự nhất trí cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

– Có sức khỏe tốt; có phẩm chất chính trị, phẩm chấ đạo đức tốt; hoàn thành tốt nhiệm vụ được

– Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Trình tự, thủ tục tiếp nhận

Thực  hiện theo quy định tại Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1. Hồ dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển phải nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu 01 ban hành kèm theo Quyết định số

03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang).

– Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản tự nhận xét đánh giá quá trình công tác của người dự tuyển có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đang công tác.

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ.

– Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

– Văn bản đồng ý cho chuyển công tác cửa cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đang quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

2.Thời gian, nhận hồ sơ

Từ ngày 22/11/2021 đến hết ngày 22/12/2021, trong giờ hành chính.

3.Địa điểm nhận hồ sơ

-Văn phòng, Sở Thông tin và Truyền thông, số 274, đường Tân trào, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang.

4. Người tiếp nhận hồ sơ

Bà Hà Minh Phượng, chuyên viên Văn phòng, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang (Điện thoại liên hệ: 02076250644; Di động: 0947126 777).

Thông báo này đăng trên Báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Trang thông tin điện tử và niêm yết tại trụ Sở làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang thông báo./.

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn