Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2019

25/11/2019

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-SNV ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang, Sở Tư pháp thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

I. HÌNH THỨC, CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng

– Số lượng: 02 chỉ tiêu.

– Vị trí việc làm: Chuyên viên soạn thảo hợp đồng, giao dịch.

– Đối tượng: Tốt nghiệp đại học trở lên.

– Chuyên ngành đào tạo: Luật.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có  văn  bằng,  chứng  chỉ  đào  tạo,  chứng  chỉ  hành  nghề  phù  hợp  với  vị  trí việc làm; có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (trừ trường hợp có bằng đại học về ngoại ngữ), chứng chỉ Tin học văn phòng trình độ A trở lên;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. NỘI DUNG, HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Nội dung xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Vòng 2: Phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ).

– 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

– 02 tấm ảnh 4 x 6.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

Thời gian: Từ ngày 11/11/2019 – 11/12/2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm: Văn phòng Sở Tư pháp Hậu Giang (số 02 đường Ngô Quyền, phường 5, thành phố Vị Thanh). ĐT: 0293 3878 942 hoặc 0293 3870 656.

4. Mức thu phí tuyển dụng: Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

5. Thời gian và địa điểm xét tuyển: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển; thông báo kết quả Vòng 1; thời gian, địa điểm phỏng vấn (Vòng 2), danh sách người trúng tuyển sẽ thông báo trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp và niêm yết tại trụ sở Sở Tư pháp.

Sở Tư pháp không trả lại hồ sơ đối với thí sinh không trúng tuyển.

*****Kế hoạch Về việc tuyển dụng viên chức Phòng Công chứng tỉnh Hậu Giang

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn  cứ  Nghị  định  số  29/2012/NĐ-CP  ngày  12  tháng  4  năm  2012  của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2013 của  Ủy  ban  nhân  dân  tỉnh  về  việc  ban  hành  Quy  định  phân  cấp  quản  lý  viên chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn  cứ  Quyết  định  số  13/2015/QĐ-UBND  ngày  16  tháng  4  năm  2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu

tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 12 Điều 2 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang;

Sở Tư pháp xây dựng Kế  hoạch tuyển dụng viên chức  Phòng Công chứng, với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN

1. Mục đích, yêu cầu

Nhằm bổ sung, tạo nguồn đội ngũ viên chức trẻ, có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

2. Nguyên tắc xét tuyển

– Tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế và yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm cần tuyển dụng. Thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ, của UBND tỉnh, Quy chế tuyển dụng viên chức theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

– Việc tổ  chức  tuyển  dụng  viên  chức  phải  đảm  bảo  công  khai,  minh bạch, khách quan, dân chủ, công bằng và đúng quy định của pháp luật.

II. HÌNH THỨC, CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng:

– Vị trí việc làm: Chuyên viên soạn thảo hợp đồng, giao dịch.

– Đối tượng: Tốt nghiệp đại học trở lên.

– Chuyên ngành đào tạo: Luật.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người  có  đủ  điều  kiện  sau  đây  không  phân  biệt  dân  tộc,  nam,  nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm; có chứng  chỉ ngoại ngữ trình độ  B  trở lên  (trừ trường hợp có bằng đại học về ngoại ngữ), chứng chỉ Tin học văn phòng trình độ A trở lên;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

III. HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ).

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

Thời gian: Từ ngày 11/11/2019 – 11/12/2019.

Địa điểm: Văn phòng Sở Tư pháp Hậu Giang (Số 02 đường Ngô Quyền, phường 5, thành phố Vị Thanh). ĐT: 0293 3870 656.

IV. NỘI DUNG  XÉT TUYỂN VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự

tuyển được tham dự vòng 2.

2. Vòng 2: Phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Thời gian phỏng vấn là 30 phút. Nội dung phỏng vấn tập trung vào các quy định sau:

– Kiến thức chung: Luật Viên chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

– Kiến thức chuyên ngành: Luật công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014; Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và dướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng; Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng; Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở quyết định người trúng tuyển.

Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao  Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với Phòng Công chứng  tổ chức thực hiện Kế hoạch này; chủ động phối hợp với Sở Nội vụ để thực hiện việc tuyển dụng nghiêm túc, công khai, công bằng, chất lượng và đúng quy chế.

Trong  quá  trình  thực  hiện  Kế  hoạch  nếu  có  khó  khăn,  vướng  mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Văn phòng Sở để trình Giám đốc Sở xem xét, giải quyết./.

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: haugiang.gov.vn