Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018

04/06/2018

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo về việc tiếp nhận làm công chức, viên chức năm 2018 như sau:

I. Điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng công chức, viên chức tiếp nhận:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận:

– Bảo đảm các điều kiện tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp đối với công chức, viên cần tiếp nhận.

– Được sự nhất trí cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo phân cấp quản lý công chức, viên chức.

– Có sức khỏe tốt; có phẩm chất đạo đức tốt; hoàn thành tốt nhiệm vụ được

– Không trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục

– Đối với công chức dự tuyển vào làm công chức ngoài đảm bảo các điều kiện nêu trên, có từ đủ 03 năm kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực phù hợp với vị trí việc làm cần tiếp nhận trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc)

– Đối với viên chức dự tuyển vào làm công chức ngoài đảm bảo các điều kiện nêu trên, phải có đủ 05 năm kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực phù hợp với vị trí việc làm cần tiếp nhận trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) trong đó có 03 năm liên tục liền kề gần nhất được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức vào làm công chức và đối với cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh ngoài về làm công chức.

2. Số lượng công chức, viên chức tiếp nhận:

 

TT

 

Cơ quan, Đơn vị

 

Số

lượng

Chức danh,

vị trí việc làm

 

Yêu cầu về trình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo và kinh nghiệm công tác

I Công chức 01
1 Phòng Quản lý thể dục thể thao 01 Chuyên viên Quản lý thể dục thể thao Đại học trở lên, ngành Giáo dục thể chất; có từ đủ 03 năm kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực phù hợp với vị trí việc làm cần tiếp nhận trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) đối với tiếp nhận công chức vào làm công chức; 05 năm kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực phù hợp với vị trí việc làm cần tiếp nhận trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) trong đó có 03 năm liên tục liền kề gần nhất được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức vào làm công chức và đối với cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh ngoài về làm công chức.
II Viên chức
1 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao 01 Huấn luyện viên hạng III Đại học trở lên, ngành Giáo dục thể chất; có từ đủ 03 năm kinh nghiệm  công tác  trong ngành, lĩnh vực phù hợp với vị trí việc làm cần tiếp nhận trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) đối với  tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức vào làm viên chức; 05 năm kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực phù hợp với vị trí việc làm cần tiếp nhận trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) trong đó có 03 năm liên tục liền kề gần nhất được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đối với cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh ngoài vềlàm viên chức.
Cộng 02

II. Hồ sơ dự tuyển và thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

1. Hồ sơ dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển phải nộp 01 bộ hồ sơ, thành phần hồ sơ bao gồm:

a. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu 01).

b. Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 16/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 3x4 và có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi công chức, viên chức đang công tác).

c. Bản nhận xét, đánh giá quá trình công tác của người dự tuyển có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác.

d. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ.

đ) Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập  theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (Bằng tốt nghiệp chuyên môn, bảng điểm học tập, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học). Trường hợp văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

e. Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức.

2. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển:

Vào giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày 06/6/2018 đến hết ngày 05/7/2018.

3. Địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

Phòng Tổ chức – Pháp chế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ: Số 157 đường 17/8, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang.

4. Người tiếp nhận hồ : Bà Dư Thị Hằng, số điện thoại liên hệ: 098 2842

5. Thời gian dự kiến tổ chức kiểm tra, sát hạch: Từ ngày 10/7/2018 đến ngày 20/7/2018./.

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn