Sở Y tế Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2019 (đợt 2)

07/11/2019

Căn cứ Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế tỉnh Bình Định,

Căn cứ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016 – 2021

Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu bác sĩ, dược sĩ 2019;

Căn cứ Công văn số 4343/UBND-NC ngày 25 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng bác sĩ, dược sĩ theo chính sách thu hút của tỉnh,

Căn cứ Kế hoạch số 68/KH-SYT ngày 22/8/2019 của Sở Y tế về việc tuyển dụng viên chức (Bác sĩ, Dược sĩ đại học) năm 2019,

Sở Y tế thông báo việc tổ chức tuyển dụng viên chức (Bác sĩ, dược sĩ đại học) năm 2019 (Đợt 2), cụ thể:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG:

1. Đối tượng: Bác sĩ

2. Số lượng: 154 bác sĩ, trong đó:

– Thạc sĩ y khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành Hồi sức nội, Nội khoa, truyền nhiễm: 04

– Thạc sĩ y khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành Ngoại khoa: 01

– Thạc sĩ y khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành Nhi khoa: 01

– Bác sĩ đa khoa: 144

– Bác sĩ chuyên khoa Mắt: 01

– Bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng: 01

– Bác sĩ đa khoa hoặc ngoại khoa: 01

– Bác sĩ chuyên khoa Sản: 01

(Chi tiết tại Phụ lục 1)

II. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện:

Thực hiện theo quy định của Luật Viên chức, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể:

a. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự xét tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có đơn đăng ký dự xét tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

b. Những người sau đây không được đăng ký dự xét tuyển:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng của bác sỹ, dược sỹ đại học:

Thực hiện theo quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược; Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.

Bác sỹ, dược sỹ đại học phải học và tốt nghiệp tại các Trường Đại học y, dược theo danh sách các trường được nêu trong Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu bác sĩ, dược sĩ 2019.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Hình thức: Xét tuyển

 2. Nội dung: Việc xét tuyển được thực hiện theo 02 vòng như sau:

* Vòng 1:

– Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự xét tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự xét tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự xét tuyển được tham dự vòng 2

– Sau khi kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự xét tuyển tại vòng 1, Sở Y tế gửi thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2.

* Vòng 2:

– Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự xét tuyển.

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

– Thời gian phỏng vấn 30 phút.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

a. Thời gian thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 06/11/2019 đến hết ngày 05/12/2019 (trong giờ hành chính).

b. Địa điểm thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trụ sở làm việc Sở Y tế (Số 756 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

– Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển (Phụ lục 2).

– Người đăng ký dự tuyển viên chức gửi Phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu điện thì thời điểm người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển được xác định theo dấu bưu cục đi.

c) Thời gian xét tuyển (Phỏng vấn): Trong tuần cuối tháng 12/2019

4. Địa điểm phỏng vấn: Tại trụ sở của Sở Y tế Bình Định (số 756, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn)

5. Nội dung ôn tập: Thực hiện theo Thông báo số 70/TB-HĐTD ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Y tế về nội dung tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức (Bác sĩ, dược sĩ đại học) năm 2019.

Các nội dung khác liên quan đến việc tuyển dụng thực hiện theo Kế hoạch số 68/KH-SYT ngày 22/8/2019 của Sở Y tế về việc tuyển dụng viên chức (Bác sĩ, Dược sĩ đại học) năm 2019./.

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (BÁC SĨ, DƯỢC SĨ) NĂM 2019 (ĐỢT 2)

Sở Y tế Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2019 (đợt 2)

** Tài liệu đính kèm: Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: syt.binhdinh.gov.vn