Sở Y tế tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2019

14/11/2019

Sở Y tế tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

Sở Y tế tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Y tế tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2019 Sở Y tế tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Y tế tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2019 Sở Y tế tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: soytecaobang.gov.vn