Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2018

09/08/2018

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-SYT ngày 01/8/2018 của Sở Y tế về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2018. Sở Y tế thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

I. Số lượng nhu cầu tuyển dụng:

Số lượng nhu cầu: 90 chỉ tiêu.

(Có Biểu Nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2018 theo từng đơn vị, vị trí việc làm và trình độ cụ thể chi tiết đính kèm)

II. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Người đăng ký dự tuyển (sau đây gọi là thí sinh) phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b. Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c. Có đơn đăng ký dự tuyển;

d. Có lý lịch rõ ràng;

đ. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

e. Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

Đối với thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn từ loại khá trở lên, phù hợp với nhóm chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng và phải có bản cam kết công tác ít nhất 05 năm tại tỉnh Lạng Sơn sau khi được tuyển dụng (trừ các đối tượng đang hợp đồng lao động tại vị trí tuyển dụng).

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

1. Nội dung và hình thức thi tuyển viên chức:

Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các bài thi sau: Thi kiến thức chung và thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. Việc thi tin học văn phòng và ngoại ngữ đối với người dự thi tuyển viên chức thực hiện theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm.

a) Thi kiến thức chung:.

– Nội dung: Thi viết về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng;

– Thời gian thi: 120 phút.

b. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: gồm có thi viết và thi thực hành.

– Nội dung thi: căn cứ vào tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp và ngạch phù hợp với tính chất, đặc điểm của lĩnh vực nghề nghiệp chuyên ngành và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Thời gian thi:

+ Thi viết: 180 phút;

+ Thi thực hành: 15 phút.

c. Thi ngoại ngữ: Thi viết, thời gian 60 phút.

d. Thi tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút

đ. Điều kiện miễn thi một số môn:

Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học trong các trường hợp sau:

– Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

– Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

2. Cách tính điểm:

– Bài thi được chấm theo thang điểm

– Điểm các bài thi được tính như sau:

+ Thi kiến thức chung: Tính hệ số 1;

+ Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Phần thi viết tính hệ số 1; phần thi thực hành tính hệ số

– Kết quả thi là tổng số điểm của bài thi kiến thức chung và các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. Trường hợp thí sinh thi ngoại ngữ và tin học văn phòng, kết quả các bài thi này là điểm điều kiện và không tính vào tổng số điểm thi, trừ trường hợp công nghệ thông tin là phần thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức:

– Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải tham dự đủ các bài thi theo quy định, mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên và được xác định theo nguyên tắc: Người trúng tuyển có kết quả thi cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới theo thứ tự như sau:

+ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

+ Thương binh;

+ Người hưởng chính sách như thương binh;

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh;

+ Con của người hưởng chính sách như thương binh;

+ Người dân tộc ít người;

+ Đội viên thanh niên xung phong;

+ Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

+ Người dự tuyển là nữ.

– Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên nêu trên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển;

– Không thực hiện việc bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

IV.  Xét tuyển đặc cách

1. Đối tượng:

– Là học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng cử tuyển được cử đi đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp theo chế độ cử tuyển;

– Những người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng, trừ các trường hợp mà vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng yêu cầu trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn:

Việc xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức đối với các thí sinh thuộc đối tượng tại khoản 1 nêu trên khi đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

– Có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;

– Đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định.

3. Quy trình xét tuyển đặc cách:

a. Giám đốc Sở Y tế thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch;

b. Người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển phải được Hội đồng Kiểm tra, sát hạch của Sở Y tế kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

c. Sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu, nhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển;

d. Hình thức và nội dung sát hạch do Hội đồng Kiểm tra, sát hạch căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, báo cáo Giám đốc Sở Y tế xem xét, quyết định trước khi tổ chức sát hạch;

đ. Hội đồng kiểm tra, sát hạch báo cáo Giám đốc Sở Y tế kết quả kiểm tra, sát hạch và quyết định việc tuyển dụng vào viên chức không qua thi tuyển đối với các trường hợp được xét tuyển đặc cách;

e. Hội đồng kiểm tra, sát hạch làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trường hợp có nhiều người đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển đặc cách cho một vị trí cần tuyển thì thực hiện xét tuyển theo quy định.

4. Công nhận kết quả xét tuyển đặc cách:

– Giám đốc Sở Y tế có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận kết quả xét tuyển đặc cách, trong đó nêu rõ vị trí việc làm cần tuyển dụng kèm theo biên bản họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch và hồ sơ của từng trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển đặc cách;

– Sở Nội vụ thẩm định kết quả xét tuyển đặc cách trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận kết quả xét tuyển đặc cách.

5. Về chính sách thu hút:

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về chế độ hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành danh mục trình độ, chuyên ngành khuyến khích đào tạo và thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016-2020.

V. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức:

Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu quy định, thành phần gồm có:

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (do cá nhân trực tiếp đăng ký, ghi rõ tên đơn vị đăng ký tuyển dụng);

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (do cá nhân trực tiếp kê khai, khai đầy đủ, rõ ràng, phần khai về quá trình công tác và năng lực bản thân cần chi tiết; có dán ảnh 4x6cm; có chứng nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú);

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (bao gồm: Bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ và PTTH; Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ);

Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

Riêng đối với ngạch Hộ lý yêu cầu phải có Bằng tốt nghiệp từ Trung học cơ sở trở lên và Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ Hộ lý bệnh viện;

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Một số thành phần hồ sơ khác, gồm:

+ Đơn đăng ký thi ngoại ngữ.

+ Bản sao sổ hộ khẩu (nếu thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn).

Bản cam kết công tác ít nhất 05 năm tại đơn vị đăng ký dự tuyển (nếu thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn); Bản cam kết công tác ít nhất 10 năm tại tỉnh Lạng Sơn (nếu thí sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách thu hút tại quyết định số 23/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 1215/QĐ- UBND).

+ 05 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận (phong bì có dán tem và phải ghi rõ họ và tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, nơi nhận của người đăng ký dự tuyển để Hội đồng tuyển dụng gửi thông báo triệu tập, kết quả thi tuyển…).

VI. Một số điểm lưu ý:

1. Về đối tượng tuyển dụng:

-Đối với thí sinh có trình độ chuyên môn là bác sĩ đào tạo theo hệ cử tuyển và địa chỉ sử dụng, đơn vị đăng ký dự tuyển phải là nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cử đi đào tạo, trường hợp nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú khi được cử đi học không có nhu cầu tuyển dụng bác sĩ thì thí sinh được phép đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại đơn vị khác có nhu cầu tuyển dụng bác sĩ.

– Không tuyển dụng đối tượng là cán bộ y tế trong biên chế đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế Lạng Sơn (bao gồm cả Trạm Y tế xã, phường, thị trấn).

2. Về tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2018 nộp bản gốc văn bằng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của vị trí tuyển dụng khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức. Bản gốc văn bằng chuyên môn nghiệp vụ của thí sinh sẽ được bàn giao lại cho thí sinh sau khi có kết quả điểm thi tuyển.

– Danh sách hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển tại từng vị trí việc làm được cập nhật, tổng hợp theo từng ngày và đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế ít nhất 02 ngày một lần để các thí sinh có phương án đăng ký đơn vị dự tuyển phù hợp;

– Thí sinh đăng ký dự tuyển có quyền làm đơn xin rút hồ sơ để đăng ký dự tuyển vào đơn vị sự nghiệp khác khi chưa hết thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển nếu đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng;

– Hồ sơ đăng ký dự tuyển không được tẩy xóa tại phần đăng ký đơn vị dự tuyển để đảm bảo tính chính xác, công khai, minh bạch;

– Khi kiểm tra hồ sơ dự tuyển nếu Sở Y tế phát hiện văn bằng chứng chỉ và các giấy tờ liên quan không hợp pháp hoặc khai không đúng trong bản khai lý lịch, đơn đăng ký dự tuyển trong hồ sơ dự tuyển thì sẽ không được dự tuyển hoặc huỷ bỏ kết quả trúng tuyển, quyết định tuyển dụng viên chức.

3. Đối với đối tượng xét tuyển đặc cách không trúng tuyển: Hội đồng tuyển dụng tiến hành trả hồ sơ cho thí sinh, hướng dẫn thí sinh làm đơn chuyển nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm khác có trình độ, chuyên ngành phù hợp để thi tuyển theo quy định (nếu có). Hồ sơ chuyển nguyện vọng đăng ký dự tuyển không được tính là hồ sơ nộp đã quá thời gian quy định theo thông báo tuyển dụng của Sở Y tế;

4. Về công bố điểm thi tuyển:

– Kết quả điểm thi thực hành của thí sinh được tổng hợp ngay sau khi kết thúc phần thi thực hành của từng thí sinh; sau khi kết thúc phần thi của mình thí sinh tiến hành ký xác nhận điểm trong biểu tổng hợp điểm thi ngay tại phòng thi.

– Kết quả điểm thi: Được thực hiện ngay sau khi hoàn thành việc chấm thi viết, thư ký hội đồng thi có trách nhiệm tổng hợp điểm các phần thi báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi, Chủ tịch Hội đồng thi báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức về kết quả thi để xem xét, quyết định.

5.Dự kiến thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập cho thí sinh dự tuyển:

– Thời gian: Ngày 03/9/2018;

– Địa điểm: Hội trường lớn của Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn, đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng sơn. ĐT: 810.249.

6. Dự kiến thời gian thi tuyển: Từ ngày 27/9/2018 – 06/10/2018.

(Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2018 sẽ gửi giấy báo cụ thể đến từng thí sinh).

7. Thu phí đăng ký dự tuyển: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC, cụ thể:

– Dưới 100 thí sinh thu 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

– Từ 100 đến dưới 500 thí sinh thu 400.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

– Từ 500 thí sinh trở lên thu 300.000 đồng/thí sinh/lần dự

Lệ phí thi tuyển sẽ thông báo cụ thể sau khi phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi.

VII. Địa điểm, thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

1. Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ:

Tại phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế, địa chỉ: số 50 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng sơn. ĐT: 0253.814.197.

2. Thời gian nhận hồ sơ:

Từ ngày 01/8/2018 đến hết ngày 30/8/2018 (trong giờ hành chính, ngày làm việc).

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị sự nghiệp có nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2018 niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở làm việc của đơn vị.

KẾ HOẠCH

Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2018

Thực hiện Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế năm 2018; Hướng dẫn số 165/HD-SNV ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ngành năm 2018. Để triển khai tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018 vào các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đảm bảo công khai, khách quan, chặt chẽ và tuân thủ đúng các quy định pháp luật, Sở Y tế xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc năm 2018 như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

2. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

3. Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

4. Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

5. Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11/9/2014 của Bộ Nội vụ, Ủy ban dân tộc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số chính sách về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số.

6. Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

7. Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về chế độ hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn (sau đây viết tắt là Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND).

8. Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục trình độ, chuyên ngành khuyến khích đào tạo và thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016-2020 (sau đây viết tắt là Quyết định số 1215/QĐ-UBND).

9. Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức.

10. Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế năm

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp để bổ sung nhân lực cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, đảm bảo cho các đơn vị có đủ viên chức theo cơ cấu quy định trên cơ sở số người làm việc được giao, đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

2. Yêu cầu

Việc tuyển dụng viên chức phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật, bảo đảm tính cạnh tranh;

Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm, căn cứ vào nhu cầu vị trí việc làm của từng đơn vị sự nghiệp và tiêu chuẩn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp (ngạch) viên chức tuyển dụng.

III. CHỈ TIÊU, CƠ CẤU VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG: Tổng số nhu cầu tuyển dụng viên chức: 90 chỉ tiêu, trong đó:

1. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 03 chỉ tiêu;

2. Sự nghiệp y tế: 87 chỉ tiêu.

(Có Biểu Nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2018 theo từng đơn vị, vị  trí việc làm và trình độ cụ thể chi tiết đính kèm)

IV. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người đăng ký dự tuyển (sau đây gọi là thí sinh) phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp và có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b. Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c. Có đơn đăng ký dự tuyển;

d. Có lý lịch rõ ràng;

đ. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e. Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

Ngoài các điều kiện trên, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như ổn định đội ngũ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trong tỉnh, tránh trường hợp sau khi được tuyển dụng có nguyện vọng thuyên chuyển công tác ra ngoài tỉnh, đối với thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn từ loại khá trở lên, phù hợp với nhóm chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng của cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng và phải có bản cam kết công tác ít nhất 05 năm tại tỉnh Lạng Sơn sau khi được tuyển dụng (trừ các đối tượng đang hợp đồng lao động tại vị trí tuyển dụng).

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu quy định, thành phần gồm có:

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức;

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

Riêng đối với ngạch Hộ lý yêu cầu phải có Bằng tốt nghiệp từ Trung học cơ sở trở lên và Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ Hộ lý bệnh viện.

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Một số thành phần hồ sơ khác, gồm:

+ Đơn đăng ký thi ngoại ngữ.

+ Bản sao sổ hộ khẩu (nếu thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn).

+ Bản cam kết công tác ít nhất 05 năm tại đơn vị đăng ký dự tuyển (nếu thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn); Bản cam kết công tác ít nhất 10 năm tại tỉnh Lạng Sơn (nếu thí sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách thu hút tại quyết định số 23/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 1215/QĐ- UBND).

+ 05 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.

Lưu ý: Thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2018 nộp bản gốc văn bằng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của vị trí tuyển dụng. Bản gốc văn bằng chuyên môn nghiệp vụ của thí sinh sẽ được bàn giao lại cho thí sinh sau khi công bố kết quả điểm thi để đảm bảo khách quan, chặt chẽ và hạn chế tối đa lượng hồ sơ ảo phát sinh do một thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển tại nhiều đơn vị sự nghiệp có nhu cầu tuyển dụng dẫn đến không tuyển dụng đủ số lượng viên chức cần tuyển.

VI. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: THI TUYỂN

1. Nội dung và hình thức thi tuyển viên chức:

Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các bài thi sau: Thi kiến thức chung và thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. Việc thi tin học văn phòng và ngoại ngữ đối với người dự thi tuyển viên chức thực hiện theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm.

a) Thi kiến thức chung:.

– Nội dung: Thi viết về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng;

– Thời gian thi: 120 phút.

b. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: gồm có thi viết và thi thực hành.

– Nội dung thi: căn cứ vào tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp và ngạch phù hợp với tính chất, đặc điểm của lĩnh vực nghề nghiệp chuyên ngành và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Thời gian thi:

+ Thi viết: 180 phút;

+ Thi thực hành: 15 phút.

c. Thi ngoại ngữ: Thi viết, thời gian 60 phút.

d. Thi tin học văn: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.

đ) Điều kiện miễn thi một số môn:

Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học trong các trường hợp sau:

– Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

– Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

2. Cách tính điểm:

– Bài thi được chấm theo thang điểm

– Điểm các bài thi được tính như sau:

+ Thi kiến thức chung: Tính hệ số 1;

+ Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Phần thi viết tính hệ số 1; phần thi thực hành tính hệ số

– Kết quả thi là tổng số điểm của bài thi kiến thức chung và các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. Trường hợp thí sinh thi ngoại ngữ và tin học văn phòng, kết quả các bài thi này là điểm điều kiện và không tính vào tổng số điểm thi, trừ trường hợp công nghệ thông tin là phần thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức:

– Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải tham dự đủ các bài thi theo quy định, mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên và được xác định theo nguyên tắc: Người trúng tuyển có kết quả thi cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới theo thứ tự như sau:

+ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

+ Thương binh;

+ Người hưởng chính sách như thương binh;

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh;

+ Con của người hưởng chính sách như thương binh;

+ Người dân tộc ít người;

+ Đội viên thanh niên xung phong;

+ Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

+ Người dự tuyển là nữ.

– Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên nêu trên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển;

– Không thực hiện việc bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

VII. XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH

1. Đối tượng:

– Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng cử tuyển được cử đi đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng Nghề, Trung cấp Nghề, Trung cấp Chuyên nghiệp theo chế độ cử tuyển;

– Những người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng, trừ các trường hợp mà vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng yêu cầu trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn:

Việc xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức đối với các thí sinh thuộc đối tượng tại khoản 1 nêu trên khi đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

– Có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;

– Đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định.

3. Quy trình xét tuyển đặc cách:

– Giám đốc Sở Y tế thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch;

– Người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển phải được Hội đồng Kiểm tra, sát hạch của Sở Y tế kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

– Sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu, nhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển;

– Hình thức và nội dung sát hạch do Hội đồng Kiểm tra, sát hạch căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, báo cáo Giám đốc Sở Y tế xem xét, quyết định trước khi tổ chức sát hạch;

– Hội đồng kiểm tra, sát hạch báo cáo Giám đốc Sở Y tế kết quả kiểm  tra, sát hạch và quyết định việc tuyển dụng vào viên chức không qua thi tuyển đối với các trường hợp được xét tuyển đặc cách;

– Hội đồng kiểm tra, sát hạch làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

– Trường hợp có nhiều người đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển đặc cách cho một vị trí cần tuyển thì thực hiện xét tuyển theo quy định.

4. Công nhận kết quả xét tuyển đặc cách:

– Giám đốc Sở Y tế có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận kết quả xét tuyển đặc cách, trong đó nêu rõ vị trí việc làm cần tuyển dụng kèm theo biên bản họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch và hồ sơ của từng trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển đặc cách;

– Sở Nội vụ thẩm định kết quả xét tuyển đặc cách trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận kết quả xét tuyển đặc cách.

5. Về chính sách thu hút:

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về chế độ hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành danh mục trình độ, chuyên ngành khuyến khích đào tạo và thu hút người  có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016-2020.

6. Đối với các vị trí việc làm đã có thí sinh trúng tuyển thông qua xét tuyển đặc cách hoặc thí sinh xét tuyển đặc cách không trúng tuyển:

Hội đồng tuyển dụng tiến hành trả hồ sơ cho thí sinh, hướng dẫn thí sinh làm đơn chuyển nguyện vọng hoặc đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm có trình độ, chuyên ngành phù hợp để thi tuyển theo quy định (nếu có). Hồ sơ chuyển nguyện vọng, đăng ký dự tuyển không được tính là hồ sơ nộp đã quá thời gian quy định theo thông báo tuyển dụng của Sở Y tế.

VIII. TIẾN ĐỘ THỜI GIAN TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

1. Thông báo nhu cầu tuyển dụng, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: ngày 01/8/2018;

2. Thành lập Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng kiểm tra sát hạch đối với thí sinh xét tuyển đặc cách (nếu có): ngày 31/8/2018;

3. Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển và danh sách thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn xét tuyển đặc cách; Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển: ngày 01/9/2018;

4. Hướng dẫn ôn tập, phổ biến nội quy, quy chế thi tuyển; thu lệ phí thi tuyển: ngày 03/9/2018;

5. Tổ chức xét tuyển đặc cách (nếu có): Từ ngày 18/9/2018;

6. Tổ chức thi tuyển: Từ ngày 27/9/2018 đến ngày 06/10/2018; 7. Tổ chức chấm thi: Từ ngày 07/10/2018 – 22/10/2018;

7. Thông báo kết quả thi tuyển: Ngày 24/10/2018;

8. Tiếp nhận đơn phúc khảo: từ ngày 24/10 – 06/11/2018;

9. Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển: Ngày 08/11/2018;

10. Quyết định tuyển dụng viên chức năm 2018: Trước ngày 15/11/2018.

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

– Xây dựng Kế hoạch, Thông báo tuyển dụng viên chức, Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển;

– Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức và Hội đồng Kiểm tra, sát hạch, chỉ đạo Hội đồng tuyển dụng và Hội đồng Kiểm tra, sát hạch thực hiện việc thi tuyển viên chức và sát hạch năm 2018 đúng theo quy định;

– Phê duyệt kết quả thi tuyển, trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2018;

– Báo cáo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2018

2. Hội đồng tuyển dụng viên chức

– Thực hiện việc tổ chức thi tuyển viên chức, chấm phúc khảo đúng theo quy định và tiến độ thời gian thực hiện;

– Báo cáo kết quả thi tuyển, trúng tuyển lên cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ để xem xét và ra quyết định;

– Giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dự tuyển.

3. Các đơn vị sự nghiệp có nhu cầu tuyển dụng viên chức

Niêm yết: Thông báo nhu cầu tuyển dụng, thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển, địa điểm tổ chức hướng dẫn ôn tập; Thông báo thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển; Thông báo thời gian thi tuyển; Kết quả thi tuyển, trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2018;

Thực hiện việc ký kết Hợp đồng làm việc đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2018 theo quy định.

Biểu Nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2018 (Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

NHU-CAU-TDVC-1

Nguồn tin: soyt.langson.gov.vn