Tỉnh ủy Gia Lai tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019

17/05/2019

Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành kế hoạch số 229-KH/TU, ngày 14/5/2019 về tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội cấp tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2019.

Theo đó, mục đích kế hoạch nhằm tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội cấp tỉnh và cấp huyện thuộc tỉnh Gia Lai đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đúng cơ cấu vị trí việc làm, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Tổng số nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, địa phương là 168 chỉ tiêu.

Kế hoạch cũng yêu cầu tuyển dụng công chức, viên chức phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao, yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm và tiêu chuẩn nghiệp vụ của chức danh cần tuyển dụng. Việc tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức phải đảm bảo công khai, công bằng, khách quan, dân chủ, cạnh trạnh và đúng quy định để lựa chọn được những người có trình độ chuyên môn theo yêu cầu, đáp ứng tiêu chuẩn vị trí việc làm cần tuyển dụng.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Nguồn tin: tinhuygialai.org.vn