Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Na Hang, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức năm 2020

13/01/2020

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Viên chức năm 2010;

Căn Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đèn bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị; Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức; Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch tiếp nhận viên chức;

Ủy ban nhân dân huyện Na Hang thông báo Kế hoạch tiếp nhận làm viên chức Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Na Hang như sau:

I. CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN

1. Số lượng: Tiếp nhận 01 chỉ tiêu về công tác tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Na Hang (có biểu chi tiết kèm theo)

2. Điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận

– Bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tiếp nhận

– Được sự nhất trí cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

– Có sức khỏe tốt; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1. Hồ sơ dự tuyển: Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang).

– Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ.

– Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác của người dự tuyển có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đang công tác.

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ.

– Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

– Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đang quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– 02 phong bì có dán tem ghi tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

– Thời gian: Từ ngày 10/01/2020 đến hết ngày 09/02/2020 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Na Hang (Phòng 301, tầng 3, trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Na Hang).

– Người tiếp nhận hồ sơ: Ông Nguyễn văn Diện, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Na Hang; số điện thoại liên hệ: 02073.864.889.

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾP NHẬN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện: Niêm yết công khai tại Bộ phận một cửa của huyện về Kế hoạch tiếp nhận làm viên chức Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Na Hang.

Phòng Nội vụ: Tổ chức việc tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định hồ sơ; báo cáo Ủy ban nhân dân huyện; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quy trình tiếp nhận theo quy định.

Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao: Có trách nhiệm thông báo công khai Thông báo này trên các phương tiện thông tin đại chúng và Trang thông tin điện tử huyện Na Hang.

Trên đây là nội dung Thông báo Kế hoạch tiếp nhận làm viên chức Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Na Hang./.

*****Phụ lục chi tiết (bấm vào để xem ảnh cỡ lớn):

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Na Hang tiếp nhận viên chức năm 2020

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn