Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức

15/05/2019

Thực hiện Công văn số 1632/UBND ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện,

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Huyện có nhu cầu  tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau:

1. Vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và số lượng tuyển dụng:

STT Danh mục vị trí việc làm Văn bằng Số lượng tuyển dụng
Chuyên môn Chứng chỉ Tin học Chứng chỉ Ngoại ngữ
I Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp
1 Giáo viên trung học phổ thông Hạng III dạy môn Ngữ Văn Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm Ngữ văn trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông. Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc. 5
2 Giáo viên trung học phổ thông Hạng III dạy môn Toán học  

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm Toán học trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông.

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.  

2

 

 

 

 

3 Giáo viên trung học phổ thông Hạng III dạy môn Lịch Sử Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm Lịch sử trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông. Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.  

 

 

 

3

 

4 Giáo viên trung học phổ thông Hạng III dạy môn Địa Lý Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm Địa lý trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông. Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc. 2

 

 

 

 

 

 

5 Giáo viên trung học phổ thông Hạng III dạy môn Hóa học Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm Hóa học trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông. Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc. 1

 

 

 

6 Giáo viên trung học phổ thông Hạng III dạy môn Vật lý Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm Vật lý trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông. Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc. 1

 

 

 

 

7 Giáo viên trung học phổ thông Hạng III dạy môn Sinh Học Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm Sinh học trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông.

 

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc. 4

 

 

 

II Vị trí việc làm hỗ trợ hoạt động nghề nghiệp
1 Nhân viên Giáo vụ Có bằng trung cấp trở lên các chuyên ngành luật, hành chính; hoặc trung cấp sư phạm, trung cấp sư phạm kỹ thuật trở lên với một trong các chuyên ngành: Toán, lý, hoá, sinh, sử, địa, văn, Kỹ thuật công nghiệp, kỹ thuật nông nghiệp, kỹ thuật nữ công và tin học. Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc. 1
2 Nhân viên Văn thư Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư.

Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước và nghiệp vụ ngạch văn thư trung cấp (nếu có, sau khi trúng tuyển phải học và bổ sung).

 

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc. 1
Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

2. Điều kiện dự tuyển

– Là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Phương thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển:

Vòng 1:

– Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định.

Vòng 2:

– Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

– Thời gian phòng vấn 30 phút.

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

4Hồ sơ dự xét tuyển

– Ứng viên nộp đủ 02 bộ hồ sơ dự tuyển tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (Số 4 đường số 6 khu hành chính huyện thị trấn Tân Túc huyện Bình Chánh). Tất cả các loại hồ sơ phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực trên khổ giấy loại A4 để tránh thất lạc và sắp xếp theo thứ tự. Hồ sơ của người dự tuyển, gồm có:

– Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo phụ lục mẫu đính kèm Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính Phủ);

– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu) có xác nhận của UBND xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao Hộ khẩu, chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước);

– Bản sao các văn bằng chuyên môn và bảng điểm kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp), chứng chỉ Tin học, chứng chỉ Tiếng Anh và các chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực (Đối tượng ưu tiên căn cứ theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 10 của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP);

* Đối với thí sinh đã có quá trình công tác, có tham gia Bảo hiểm xã hội phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng ngoài thành phần hồ sơ nêu trên cần nộp bổ sung thêm:

– Bản sao Quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc; hợp đồng lao động;

– Bản xác nhận quá trình đóng Bảo hiểm xã hội có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội;

– Bản sao quyết định lương hiện hưởng khi nghỉ việc;

– Bản sao các giấy tờ công nhận thành tích đạt được trong quá trình công tác (nếu có), cụ thể như: chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi,…

5. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

 – Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 22 tháng 5 năm 2019 đến hết ngày 28 tháng 6 năm 2019

(Ứng viên mang theo bản chính các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ có liên quan để đối chiếu và 2 bộ hồ sơ theo qui định nêu trên).

 Địa điểm tổ chức nhận hồ sơ: Tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bình Chánh, địa chỉ: Số 4 đường số 6 Khu Hành chính Huyện, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh (Từ thứ hai đến thứ sáu: buổi Sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi Chiều: từ 13h30 đến 16h30). Số điện thoại liên hệ: (028)37.602.534.

6. Kinh phí

Thu phí tuyển dụng theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Mức thu phí tuyển dụng là 500.000 đồng/thí sinh.

Nguồn tin: pgdbinhchanh.hcm.edu.vn