TT Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022

21/05/2022

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 39 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: chậm nhất ngày 20/06/2022

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Nhân sự, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Mẫu tự nhận xét

Mẫu sơ yếu lý lịch

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: www.quatest3.com.vn