Trung tâm Y tế huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

07/11/2019

Trung tâm Y tế huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

Trung tâm Y tế huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: snv.thanhhoa.gov.vn