Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình tuyển dụng

30/05/2018

Căn cứ Kế hoạch số 63-KH/TU ngày 05/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh Quảng Bình; Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình như sau:

I. CHỨC DANH THI TUYỂN VÀ SỐ LƯỢNG

1. Chức danh thi tuyển: Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình.

2. Số lượng: 02 (hai).

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN

1. Đối tượng dự thi

1.1. Cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là cán bộ) có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch chức danh: Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình, thời kỳ 2015 – 2020.

1.2. Cán bộ đang công tác ở các cơ quan, địa phương, đơn vị có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch các chức danh tương đương, thời kỳ 2015 – 2020.

1.3. Cán bộ có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển, đã được quy hoạch chức danh tương đương thời kỳ 2015 – 2020 ở các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

1.4. Cán bộ có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển không trong quy hoạch chức danh dự tuyển nhưng được tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị nơi công tác đề cử và được Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đồng ý cho dự thi.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện

2.1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung

Thực hiện theo điểm 2, mục II, Kế hoạch số 63-KH/TU ngày 05/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh Quảng Bình.

2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể

– Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, đầy đủ, được cơ quan chức năng thẩm định, xác nhận.

– Có trình độ và am hiểu về quản lý chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Có năng lực tham mưu cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước để hoạch định phương hướng, chính sách phát triển lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, tham mưu chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả. Có khả năng phối hợp với các đơn vị và địa phương trong tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ. Có khả năng điều hành và tham mưu quyết liệt, kịp thời những vấn đề khó, phức tạp thuộc lĩnh vực mình phụ trách khi được bổ nhiệm.

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp và có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý giáo dục.

– Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị (cao cấp lý luận chính trị – hành chính), cử nhân chính trị hoặc bằng trung cấp lý luận chính trị (do đặc thù các trường dạy nghề, người dự thi tuyển có bằng trung cấp lý luận chính trị nếu trúng tuyển thì phải cam kết đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị).

– Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính hoặc tương đương, hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề trình độ Cao đẳng nghề, hoặc giấy chứng nhận hoàn thành bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý trường trung cấp chuyên nghiệp và trường nghề (hoặc trường trung cấp chuyên nghiệp).

– Có trình độ tin học, ngoại ngữ phù hợp.

– Có ít nhất là 03 năm làm công tác giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo dục nghề nghiệp.

– Đang giữ chức danh phó trưởng phòng trở lên trực thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh hoặc trưởng phòng cấp huyện; phó khoa, phòng trở lên ở các trường trực thuộc cấp tỉnh.

– Được cơ quan sử dụng lao động đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 03 năm liên tục trở lên tính từ thời điểm có thông báo thi tuyển trở về trước.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN

Theo Kế hoạch số 63-KH/TU ngày 05/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh Quảng Bình, cụ thể:

1. Thi viết

Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Phó Hiệu trưởng.

2. Báo cáo và bảo vệ đề án

2.1. Chủ đề xây dựng đề án

Từ chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn của Trường, người dự thi tuyển phải lựa chọn một trong các chủ đề để xây dựng đề án thực hiện nhiệm vụ của mình trong thời gian giữ chức vụ nếu trúng tuyển; chủ đề để báo cáo và bảo vệ đề án gồm:

– Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

– Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong giai đoạn hiện nay.

– Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường trong giai đoạn mới.

2.2. Yêu cầu về nội dung đề án

Phát huy tối đa khả năng sáng tạo, tư duy ý tưởng mới (kể cả tham khảo, áp dụng kinh nghiệm trong và ngoài nước) để đề xuất những quan điểm, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp (có thể lựa chọn một hoặc nhiều nhóm giải pháp) có cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm thực hiện tốt nội dung chủ đề của đề án, gồm:

– Đánh giá thực trạng về tổ chức và hoạt động (trong 03 năm liên tục liền kề với năm tổ chức thi tuyển); phân tích những thuận lợi, khó khăn, những mặt mạnh, những tồn tại, hạn chế của đơn vị tổ chức thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý. Nêu nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế.

– Đề ra mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể phát triển cơ quan, đơn vị trong thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi trúng tuyển theo quy định (05 năm).

– Đề xuất kế hoạch, các biện pháp, giải pháp để thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại đơn vị nếu trúng tuyển.

– Đưa ra một số tình huống cụ thể trong giải quyết công việc với cương vị là lãnh đạo, quản lý đơn vị nếu trúng tuyển và phương án giải quyết tình huống đó.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đơn đăng ký dự tuyển.

2. Sơ yếu lý lịch (cá nhân tự khai theo mẫu 2C/TCTW-98 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy cung cấp), được cơ quan nơi cán bộ tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

3. Bản sao lý lịch gốc đảng viên, có chứng thực của cấp ủy quản lý hồ sơ.

4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh thi tuyển, có chứng thực của cơ quan chức năng.

5. Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).

6. Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

7. Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo, đảng ủy hoặc chi ủy cơ sở nơi người tham gia dự tuyển đang công tác về tiêu chuẩn cán bộ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác trong 03 năm gần nhất.

8. Văn bản xác nhận quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

9. Bản nhận xét của cấp ủy, địa phương nơi cư trú.

10. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

11. Trường hợp người tham gia dự tuyển (đăng ký tham gia dự tuyển hoặc được đề cử tham gia dự tuyển) từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan trực tiếp quản lý nơi người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý cho phép dự tuyển và chuyển công tác nếu trúng tuyển.

Mỗi thí sinh dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Thời gian nhận hồ sơ trong 10 ngày làm việc, kể từ khi công bố kế hoạch thi tuyển trên phương tiện thông tin đại chúng.

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN THI TUYỂN, XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN VÀ BỔ NHIỆM NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

1.1. Thời gian đăng thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 28/5/2018 đến hết ngày 08/6/2018.

1.2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình.

Địa chỉ: Số 68 Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Thẩm định hồ sơ dự tuyển, phê duyệt danh sách đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự thi

2.1. Thẩm định hồ sơ dự tuyển, Thường trực Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt danh sách đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự thi: Từ ngày 11/6/2018 đến ngày trước ngày 22/6/2018.

2.2. Thông báo danh sách người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi: Từ ngày 25/6/2018 đến hết ngày 29/6/2018.

3. Tổ chức thi

3.1. Thời gian tổ chức thi viết: Dự kiến từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018 (ngày thi cụ thể thông báo sau).

3.2. Thời gian tổ chức thi trình bày Đề án: Dự kiến từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018 (ngày thi trình bày đề án cụ thể thông báo sau).

3.3. Địa điểm tổ chức thi: Hội trường Tỉnh ủy Quảng Bình, số 68 Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

4. Xác định người trúng tuyển và bổ nhiệm người trúng tuyển

Thực hiện theo điểm 4.3, mục II, Kế hoạch số 63-KH/TU ngày 05/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh Quảng Bình.

Nguồn tin: www.quangbinh.gov.vn