Trường THCS Bình Trị Đông A, Bình Tân, TP. HCM tuyển dụng giáo viên năm học 2019 – 2020 (Đợt 2)

13/01/2020

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 05 năm 2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy định về tuyển dụng, chuyển công tác và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp; Căn cứ hướng dẫn số 1511/HD-SNV ngày 06/05/2016 của Sở Nội vụ thành phố về thực hiện quy định tuyển dụng, chuyển công tác và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 24/08/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản;

Căn cứ Kế hoạch số 110/ KH-THCS-BTĐA của trường THCS Bình Trị Đông A về tuyển dụng viên chức năm học 2019 – 2020 (Đợt 2);

Căn cứ Công văn số 2740/UBND ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức các trường học công lập thuộc quận năm học 2019 – 2020 (Đợt 2);

Căn cứ nhu cầu tuyển dụng viên chức của trường  THCS Bình Trị Đông A;

Trường THCS Bình Trị Đông A thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm học 2019 – 2020 (Đợt 2) như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG:

Nhu cầu tuyển dụng của trường gồm: 03 người (03 giáo viên). Cụ thể:

+ 01 giáo viên Ngữ văn.

+ 01 giáo viên Sinh học.

+ 01 giáo viên Âm nhạc.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN:

1. Điều kiện dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Là công dân Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển ghi đầy đủ, rõ ràng, trung thực các thông tin cá nhân của người dự tuyển (theo mẫu quy định);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển

2. Tiêu chuẩn dự tuyển:

Người dự tuyển phải đạt tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, ngoại ngữ, tin học và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định pháp luật hiện hành. Cụ thể:

2.1. Đối với người dự tuyển vị trí giáo viên:

Tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên hoặc Đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

+ Vị trí giáo viên Tổng phụ trách đội: Tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên đồng thời đã được đào tạo chức danh Tổng phụ trách tại các trường Đoàn – Đội, có tuổi đời không quá 35 tính đến ngày đự tuyển.

+ Vị trí giáo viên Tiếng Anh: Tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiếng Anh trở lên hoặc Đại học các chuyên ngành phù hợp trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

2.2. Đối vói người dự tuyển vị trí nhân viên:

+ Vị trí nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật:

Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên một trong các ngành: sư phạm, y tế, công tác xã hội, tâm lí và có chứng chỉ nghiệp vụ về hỗ trợ giáo dục người khuyết tật theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Vị trí nhân viên Thủ quỹ:

Tốt nghiệp trung cấp Kế toán trở lên hoặc tốt nghiệp Trung cấp các chuyên ngành khác, có chứng chỉ lớp nghiệp vụ tiền mặt hoặc chứng chỉ nghiệp vụ tài chính kế toán.

+ Vị trí nhân viên Văn thư:

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành văn thư lưu trữ, hành chính. Nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức, nghiệp vụ văn thư được cơ quan có thẩm quyền cấp.

+ Vị trí nhân viên Thư viện:

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện, thiết bị do cơ quan có thẩm quyền cấp.

+ Vị trí nhân viên Thiết bị, thí nghiệm:

Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên chuyên ngành Lý, Hóa, Sinh hoặc tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành khác và có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thiết bị, thí nghiệm do cơ quan có thẩm quyền cấp.

+ Vị trí nhân viên Công nghệ thông tin:

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Tin học hoặc các ngành khác có liên quan.

2.3. Yêu cầu chung về trình độ ngoại ngữ và tin học:

Người dự tuyển viên chức phải đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ và tin học như sau:

– Về trình độ Ngoại ngữ: Có chứng chỉ A1 (theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc chứng chỉ A trở lên (theo Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nội dung xác định giá trị chứng chỉ Tiếng Anh thực hành A, B, C tương đương Khung tham chiếu Châu Âu 6 bậc).

Quy định cấp độ tương đương trình độ Ngoại ngữ như sau:

+ Trình độ A: tương đương Bậc 1 (A1 ) khung châu Âu.

+ Trình độ B: tương đương Bậc 2 (A2) khung chấu Âu.

+ Trình độ C: tương đương Bậc 3 (B1 ) khung châu Âu.

+ Trình độ B2: tương đương Bậc 4 khung châu Âu.

+ Trình độ Cl: tương đương Bậc 5 khung châu Âu.

+ Trình độ C2: tương đương Bậc 6 khung châu Âu.

– Về trình độ Tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT- BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng thông tin.

+ Căn cứ công văn số 2819/BTTTT-CNTT ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ Thông tin và truyền thông về việc công nhận bài thi tin học văn phòng quốc tế phù hợp yêu cầu của Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT công nhận “bài thi IC3 đáp ứng yêu cầu của chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản”.

+ Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin quy định: “các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản”; căn cứ công văn số 6078/BGDĐT-GDTX ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường quản lý trong việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT quy định: “Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ dừng việc cấp phôi chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C từ ngày 15 tháng 12 năm 2016”. Vậy chứng chỉ tin học A, B, C được cấp trước ngày 15 tháng 12 năm 2016 thì được công nhận là tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

Thí sinh chuẩn bị 02 bộ hồ sơ, cụ thể:

Bộ hồ sơ thứ nhất: Thí sinh nộp khi đến tham dự vòng 1.

Bộ hồ sơ thứ hai: Thí sinh nộp sau khi nhận được thông báo trúng tuyển và đến nhận nhiệm sở.

Thành phần hồ sơ gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ (thí sinh có thể tải mẫu trên website của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân).

– Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu).

– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường – thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (thí sinh có thể tải mẫu trên website của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân).

– Bản sao các văn bằng chuyên môn, chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và bảng điểm kết quả học tập toàn khóa (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu).Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

– Giấy chứng nhận sức khỏe (theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế) có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (bản chính).

–  Bản sao Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu).

– Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

IV. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG VÀ CÁCH TÍNH KẾT QUẢ XÉT TUYỂN:

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện hình thức xét tuyển theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018: Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn, thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

1. Hình thức tuyển dụng:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau

Vòng 1: Xét hồ sơ dự tuyển

– Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự tiếp vòng 2.

– Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

– Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

Vòng 2: Phỏng vấn, thực hành

– Phỏng vấn, thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hình thức phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 này phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Điểm phỏng vấn, thực hành được tính theo thang điểm 100.

– Thời gian phỏng vấn 30 phút; thời gian thực hành do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

2. Cách tính kết quả xét tuyển:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức (giáo viên) phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm phỏng vấn, thực hành quy định đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn, thực hành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn, thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

– Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (quy định tại Khoản 3, Điều 10 của Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ)

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

V. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN:

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

VI. QUY TRÌNH, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ:

Thí sinh xem thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Bình Tân năm học 2019 – 2020 (Đợt 2) trên trang báo Tuổi trẻ, tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân (462 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân), trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ http://www.pgdbinhtan.hcm.edu.vn và đăng trên bảng thông báo của trường THCS Bình Trị Đông A.

Quy trình tuyển dụng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng ký dự tuyển

– Thời gian đăng ký: Từ ngày 06/01/2020 đến hết ngày 28/02/2020, trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07g30–11g30, buổi chiều từ 13g30–16g30. Cụ thể như sau:

+ Tiếp nhận đăng ký dự tuyển từ 06/01/2020 đến hết ngày 17/01/2020.

 + Tạm dừng nhận đăng ký dự tuyển từ ngày 18/01/2020 đến hết ngày 02/02/2020 (các trường nghỉ Tết Nguyên Đán 2020).

+ Tiếp nhận đăng ký dự tuyển từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 28/02/2020.

– Địa điểm:

+ Tại trường: THCS Bình Trị Đông A

+ Địa chỉ: 160A Mã Lò P.Bình Trị Đông A Q.Bình Tân.

+ Điện thoại liên lạc: .028.37626883

Lưu ý: Thí sinh trực tiếp đến đăng ký (không giải quyết các trường hợp đăng ký thay) đem theo bản chính chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước) và Phiếu đăng ký dự tuyển.

Bước 2: Thí sinh dự xét tuyển vòng 1

– Thời gian: Dự kiến 05 ngày, từ ngày 03/03/2020 đến ngày 09/03/2020

– Địa điểm: Tại trường THCS Bình Trị Đông A.

Thí sinh đem theo bộ hồ sơ thứ nhất đến để được kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển (xuất trình kèm bản chính các văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên để đối chiếu); nếu phù hợp thì thí sinh được tham dự tiếp vòng 2.

Bước 3: Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2

– Thời gian: Dự kiến từ ngày 16/03/2020

– Nơi thông báo: Niêm yết tại trụ sở của trường THCS Bình Trị Đông A, đăng trên trang thông tin của trường (nếu có); trường gửi tin nhắn triệu tập tham dự vòng 2 đến thí sinh theo số điện thoại thí sinh cung cấp.

Bước 4: Thí sinh dự xét tuyển vòng 2

– Thời gian: Dự kiến từ ngày 23/03/2020 đến ngày 28/03/2020

– Địa điểm: Tại trường THCS Bình Trị Đông A.

Thí sinh đem theo bản chính chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân để tham dự phỏng vấn, thực hành kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Bước 5: Niêm yết và thông báo kết quả xét tuyển

Thời gian niêm yết: Dự kiến từ ngày 06/04/2020

Nơi niêm yết và thông báo: Niêm yết tại trụ sở trường THCS Bình Trị Đông A; trường gửi thông báo kết quả xét tuyển đến thí sinh theo địa chỉ thí sinh cung cấp.

Bước 6: Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và nhận nhiệm sở:

– Thông báo kết quả trúng tuyển: Sau khi có quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển của Ủy ban nhân dân quận, trường THCS Bình Trị Đông A gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản đến thí sinh theo địa chỉ mà thí sinh đã ghi trong phiếu đăng ký dự tuyển.

– Thí sinh nộp bộ hồ sơ thứ hai cho trường THCS Bình Trị Đông A khi đến nhận nhiệm sở.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2019 – 2020 (Đợt 2) của trường THCS Bình Trị Đông A./.

>>>>>Xem thêm: UBND quận Bình Tân, TP. HCM tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020 (Đợt 2)

Nguồn tin: thcsbinhtridonga.hcm.edu.vn