Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2019 – 2020 (đợt 2)

08/11/2019

Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức năm học 2019 – 2020 (đợt 2)

Nhằm bổ sung đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu giảng dạy, phát triển Nhà trường, Trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm học 2019 – 2020 (đợt 2) bằng hình thức xét tuyển như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

Giáo viên: 08 người, các ngành:

– Hướng dẫn du lịch (Du lịch – Marketing): 01 người.

– Điện, Điện lạnh (Công nghệ nhiệt, Kỹ thuật nhiệt): 02 người.

– Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính (Công nghệ máy tính, Kỹ thuật máy tính): 01 người.

– Điện tử, Viễn thông, Tự động hóa, Điều khiển tự động: 02 người.

– Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp: 02 người (chuyên ngành Kỹ thuật nữ công, Chăm sóc sắc đẹp; Cử nhân Điều dưỡng (cao đẳng trở lên); Bác sĩ chuyên ngành Da liễu hoặc Thẩm mỹ hoặc chuyên ngành khác có liên quan)

Nhân viên

– Công nghệ thông tin (Mạng máy tính, Thiết kế web, Quản trị mạng): 01 người.

2. Thời hạn tiếp nhận đăng ký dự tuyển: trong giờ hành chính, từ ngày 11/11/2019 đến hết ngày 11/12/2019.

3. Địa điểm tiếp nhận đăng ký dự tuyển:

Phòng Hành chính – Tổ chức, địa chỉ: 146 Đỗ Văn Dậy, xã Tân Hiệp, huyện

Hóc Môn. Điện thoại: (028) 37105730, DĐ: 0908607866.

Tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục và các chi tiết khác xem Kế hoạch tuyển dụng tại trang web: http://www.bachnghehcm.edu.vn

*****Kế hoạch Tuyển dụng viên chức năm học 2019 – 2020 (đợt 2)

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (viết tắt là Nghị định 29/2012/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (viết tắt là Nghị định 161/2018/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (viết tắt là Thông tư số 03/2019/TT-BNV);

Căn cứ Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung cấp;

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BNV ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Bộ Nội vụ quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT- BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (viết tắt là Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT);

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (viết tắt là Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT);

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp; Quyết định số 43/2017/ QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản;

Căn cứ Quyết định số 790/QĐ-GDĐT-TC ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về phân cấp tổ chức tuyển dụng viên chức;

Căn cứ Quyết định số 577-112/QĐ-GDĐT-TC ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về giao số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Thực hiện văn bản số 1354/GDĐT-TC ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác tổ chức tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở được giao quyền tuyển dụng;

Căn cứ nhu cầu thực tế, Trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch tuyển viên chức năm học 2019 – 2020 (đợt 2) như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

1. Tình hình đội ngũ viên chức và nhu cầu tuyển dụng của đơn vị

Theo quyết định số 577-112/QĐ-GDĐT-TC của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2019 – 2020 tổng số người làm việc của Trường là 80 người, trong đó công chức, viên chức là 70 người. Tổng số người hiện có mặt ở từng vị trí việc làm (công chức, viên chức) của Trường là 61 người, trong đó cán bộ quản lý: 03 người, nhân viên: 22 người, giáo viên: 36 người.

Nhằm bổ sung đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu giảng dạy, phát triển Nhà trường, năm 2019 – 2020 (đợt 2), Trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tuyển dụng 01 nhân viên và 08 giáo viên các ngành. Cụ thể:

Giáo viên:

– Hướng dẫn du lịch (Du lịch – Marketing): 01 người.

– Điện lạnh (công nghệ nhiệt, kỹ thuật nhiệt): 02 người.

– Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính (công nghệ máy tính, kỹ thuật máy tính): 01 người.

– Điện tử, viễn thông, tự động hóa, điều khiển tự động: 02 người.

–  Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp: 02 người (chuyên ngành Kỹ thuật nữ công, Chăm sóc sắc đẹp; Cử nhân Điều dưỡng (cao đẳng trở lên); Bác sĩ chuyên ngành Da liễu hoặc Thẩm mỹ hoặc chuyên ngành khác có liên quan).

Nhân viên

– Công nghệ thông tin (mạng máy tính, thiết kế web, quản trị mạng): 01 người.

2. Nguyên tắc tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện theo Nghị định 29/2012/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP và Thông tư số 03/2019/TT-BNV.

Tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu theo khung vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc đã được duyệt.

Đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh.

Những trường hợp được tuyển chọn phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển.

Không thực hiện việc bảo lưu kết quả cho kỳ tuyển dụng lần sau.

Không tiếp nhận các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

3. Trường hợp được đăng ký dự tuyển viên chức, điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức và đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Trường hợp được đăng ký dự tuyển viên chức

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Luật lao động hiện hành;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển các vị trí việc làm giáo viên phải đạt trình độ chuẩn theo quy định hiện hành tương ứng với chức danh nghề nghiệp giáo viên đăng ký dự tuyển, cụ thể:

– Về chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành hoặc đại học sư phạm chuyên ngành trở lên, phù hợp với ngành, nghề giảng dạy (và có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với ngành, nghề giảng dạy để dạy thực hành trình độ trung cấp sau: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Bậc 2 hoặc chứng nhận bậc thợ 4/7, 3/6 hoặc chứng nhận nghệ nhân ưu tú, nghệ sĩ ưu tú, thầy thuốc ưu tú trở lên hoặc chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc tương đương).

– Về sư phạm: Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm bậc 2 hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp hoặc tương đương trở lên.

– Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương trở lên.

– Trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương trở lên.

Người dự tuyển vị trí việc làm nhân viên phải đạt trình độ chuẩn theo quy định hiện hành tương ứng với chức danh nghề nghiệp nhân viên đăng ký dự tuyển, cụ thể đối với vị trí công nghệ thông tin:

– Có bằng tốt nghiệp trung cấp các ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin trở lên.

– Có trình độ ngoại ngữ Bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương trở lên.

* LƯU Ý: Người dự tuyển xem nội dung cụ thể tại Phụ lục 3 kèm theo Kế hoạch 1818/KH-GDĐT-TC ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh: về quy đổi trình độ ngoại ngữ, tin học và về danh sách các đơn vị được cho phép cấp chứng chỉ (http://phongtccb.hcm.edu.vn/thong-bao).

Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B.

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động.

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

4. Trường hợp không được đăng ký dự tuyển viên chức Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

5. Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức

Đối tượng

Các trường hợp có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn), gồm:

– Người ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập;

– Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu;

– Cán bộ, công chức cấp xã;

– Người đang làm việc tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Người có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực: Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, các ngành nghề truyền thống.

Trường hợp đã là cán bộ, công chức, viên chức, sau đó được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến làm việc tại lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Chỉ tiêu xem xét tiếp nhận vào viên chức

Xem xét tiếp nhận 10% trên tổng số các trường hợp đăng ký là trường hợp đặc biệt để công nhận vào viên chức trong tuyển dụng viên chức.

Quy trình xem xét tiếp nhận vào viên chức

Thực hiện theo hình thức tuyển dụng viên chức tại Mục 6 kế hoạch này.

6. Hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo 2 vòng:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu phù hợp yêu cầu của vị trí việc làm thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Vòng 2: Thực hành để kiểm tra năng lực về chuyên môn và nghiệp vụ giảng dạy của người dự tuyển; thời gian 45 phút.

7. Hội đồng tuyển dụng viên chức

Thực hiện theo Điều 6, Mục I, Chương II Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Nhà trường thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức do Hiệu trưởng làm Chủ tịch Hội đồng, Trưởng Phòng Hành chính – Tổ chức làm Phó Chủ tịch Hội đồng, Chuyên viên phụ trách công tác tổ chức làm Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng, các ủy viên khác là những người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến vị trí tuyển dụng. Nhiệm vụ của Hội đồng tuyển dụng viên chức thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

8. Hồ sơ dự tuyển

Người dự tuyển chuẩn bị 03 bộ hồ sơ, cụ thể:

Bộ hồ sơ thứ nhất (01 bộ): người dự tuyển nộp khi đến tham dự vòng 1, hồ sơ sắp xếp theo thứ tự các thành phần gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu kèm theo Kế hoạch này): 02 bản;

– Bản sao không công chứng của Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân xuất trình kèm bản chính để đối chiếu: 01 bản;

– Bản sao không công chứng của các văn bằng chuyên môn, bảng điểm kết quả học tập toàn khóa, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ xuất trình kèm bản chính để đối chiếu: 01 bản;

(Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng)

– Bản sao không công chứng của các minh chứng và xuất trình kèm bản chính để đối chiếu chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có);

– Bản sao không công chứng của các minh chứng và xuất trình kèm bản chính để đối chiếu chứng minh trường hợp đặc biệt (nếu có) như: Bản tổng hợp quá trình tham gia bảo hiểm xã hội đến thới điểm dự tuyển, các quyết định và hợp đồng liên quan (đối với đối tượng a); các bằng khen hoặc các loại giấy chứng nhận có giá trị pháp lý (đối với đối tượng b); các quyết định liên quan (đối với đối tượng c).

Bộ hồ sơ thứ hai (02 bộ): người dự tuyển nộp khi đến tham dự vòng 2, hồ sơ sắp xếp theo thứ tự các thành phần gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (đã được cấp mã dự tuyển): 01 bản;

– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ: 01 bản;

– Bản sao không công chứng của Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân xuất trình kèm bản chính để đối chiếu: 01 bản;

– Bản sao không công chứng của các văn bằng chuyên môn, bảng điểm kết quả học tập toàn khóa, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ xuất trình kèm bản chính để đối chiếu: 01 bản;

(Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng)

– Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;

– Bản sao công chứng Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có);

– Bản sao công chứng các minh chứng thuộc trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức (nếu có).

Đối với người trúng tuyển có quá trình công tác đúng với chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển, có tham gia đóng BHXH trong các đơn vị trường công lâp, dân lập, tư thục đủ 12 tháng trở lên thì bổ sung hồ sơ nộp về trường khi đến hoàn thiện hồ sơ, gồm:

– Bản sao không công chứng Quyết đinh nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động kèm theo bản chính để đối chiếu;

– Sổ Bảo hiểm xã hội, tờ rời in rõ quá trình đóng BHXH có xác nhận của Bảo hiểm xã hội;

– Bản sao không công chứng Quyết định lương hiện hưởng khi nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc kèm theo bản chính để đối chiếu.

Lưu ý:

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc nhà trường phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định sẽ bị thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, bị hủy kết quả trúng tuyển và không được đăng ký tuyển dụng trong kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

9. Quy trình, thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng viên chức

Đề nghị người dự tuyển thường xuyên vào trang thông tin điện tử của Trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh: http://bachnghehcm.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp tại địa chỉ 146 đường Đỗ Văn dậy, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh để xem các nội dung thông báo mới nhất.

Bước 1: Người dự tuyển đăng ký dự tuyển

– Thời gian đăng ký: trong giờ hành chính, từ thứ Hai ngày 11/11/2019 đến hết thứ Tư ngày 11/12/2019.

– Người dự tuyển tải mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển trên website http://edu.vn, điền đầy đủ các thông tin cá nhân của mình vào phiếu, đem theo bản chính Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Thẻ căn cước công dân (TCC) đến liên hệ tại phòng Hành chính – Tổ chức Trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh để nộp Phiếu đăng ký dự tuyển.

Lưu ý:

– Đích thân người dự tuyển phải đến đăng ký và chỉ giải quyết đăng ký một lần với số CMND hoặc TCC.

– Người dự tuyển hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin đăng ký dự xét tuyển.

Bước 2: Người dự tuyển tham dự xét tuyển vòng 1

– Thời gian: dự kiến buổi sáng thứ Tư ngày 18/12/2019.

– Địa điểm: phòng BT01 Trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Người dự tuyển đem theo Bộ hồ sơ thứ nhất đến để được kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn.

Bước 3: Hội đồng tuyển dụng thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2

– Thời gian: dự kiến thứ Năm ngày 19/12/2019.

– Nơi đăng thông báo: Niêm yết công khai tại bản tin trường; đăng trên Website trường; gửi tin nhắn thông báo triệu tập tham dự vòng 2 đến người dự tuyển theo số điện thoại người dự tuyển cung cấp.

Bước 4: Người dự tuyển đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2

– Thời gian: dự kiến bắt đầu từ 8 giờ 00 thứ Năm ngày 26/12/2019.

– Địa điểm: phòng BT01, BT02 Trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

Người dự tuyển đem theo bản chính CMND hoặc TCC, bút và các tài liệu, dụng cụ cần thiết đến tham dự xét tuyển vòng 2: Thực hành để kiểm tra năng lực về chuyên môn và nghiệp vụ giảng dạy. (Lưu ý: Người dự tuyển gửi 03 bộ gồm: bài giảng, giáo án, tài liệu học tập … của tiết dạy mà mình chuẩn bị cho Hội đồng tuyển dụng trước ít nhất 03 ngày tại phòng Hành chính – Tổ chức).

Bước 5: Hội đồng tuyển dụng niêm yết kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển

– Thời gian: dự kiến từ 11 giờ 00 thứ Sáu ngày 03/01/2020.

– Nơi đăng thông báo: Niêm yết công khai tại bản tin trường; đăng trên website trường; gửi bằng văn bản đến người dự tuyển theo địa chỉ người dự tuyển cung cấp.

Bước 6: Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kết quả tuyển dụng

Từ ngày 03/01/2020 đến 17/01/2020 Trường gửi văn bản, hồ sơ của người dự kiến trúng tuyển đề nghị Sở phê duyệt kết quả tuyển dụng.

Bước 7: Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển

– Thời gian: dự kiến từ 10 giờ 00 thứ Hai ngày 20/01/2020.

– Nơi đăng thông báo: Niêm yết công khai tại bản tin trường; đăng trên Website trường; gửi tin nhắn thông báo đến người trúng tuyển theo số điện thoại người trúng tuyển đã cung cấp.

Bước 8: Người trúng tuyển đến hoàn thiện hồ sơ và ký hợp đồng làm việc

– Thời gian: dự kiến từ thứ Ba ngày 21/01/2020.

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổ chức.

Người trúng tuyển đem theo bản chính CMND hoặc TCC, các văn bằng, kết quả học tập, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, đối tượng ưu tiên (nếu có), trường hợp đặt biệt (nếu có) đến để đối chiếu.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2019 – 2020 (đợt 2) của Trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh./.

*****Tài liệu đính kèm: 

– Phiếu đăng ký dự tuyển 

Nguồn tin: bachnghehcm.edu.vn